Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsmidler

Interne finansierings- og støtteordninger

OsloMet har en rekke interne finansierings- og støtteordninger for forskergrupper og forskere både ved fakultet/senter og sentralt. Disse skal blant annet bidra til å posisjonere og styrke våre forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Det finnes også en rekke eksterne finansieringsordninger som støtter samme formål og som du derfor bør merke deg, se eksterne finansieringsmuligheter.

Interne utlysninger om finansiering ved fakultet/senter

Interne utlysninger om finansiering sentralt

 1. Strategimidler fra FoU-utvalget
 2. Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet 
 3. Utenlandsstipend 
 4. Internasjonaliseringsmidler: PES/POS
 5. Open Access

Strategimidler fra FoU-utvalget

FoU-utvalget utlyser årlig sentrale strategimidler som UF-tilsatte kan søke om.

For 2019 er det utlyst tilskudd til:

Forskningsgrupper som skal søke om eksternfinanisering:

Aktiviteter som har vært aktuelle ved tidligere utlysninger er publiseringsstipend og støtte til utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering.

Utgivelse av antologier/temanumre:

Se ellers Strategi 2024.

Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet

OsloMets strategy 2024 identifies the goal of "developing three to five academic environments of particularly high quality, at least one of them in technology subjects."

We hereby announce a call for academic environments based at OsloMet to apply for status as Excellent Academic Environment (EAE) for the period 2021-2024. (Information in English only).

Utenlandsstipend

Utenlandsstipend for ph.d.-studenter og postdoktorer:
 • For å stimulere til internasjonal nettverksbygging og styrket samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer, lyser universitetet ut utenlandsstipend til ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet, se Utlysning for 2020.
Erasmus+ utveksling for ansatte:
 • Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

 • Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.

 • Søknadsfrister er 15. mai, 15. oktober og 15. februar.

Internasjonaliseringsmidler: PES/POS

Universitetet tilbyr støtte til miljøer som vil posisjonere seg internasjonalt og søke EUs forskningsprogrammer. Tilbudet forvaltes av FoU-avdelingen.

Open Access

Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskningen skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres i Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i åpnet arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

Ønsker du å publisere i Open Access tidsskrifter, men mangler penger til forfatterbetaling (article processing charge - APC) kan du søke om midler til betaling av publiseringsavgift.

Booster-prosjektet

Mål og aktiviteter for Booster-prosjektet

Booster-prosjektet skal bidra til å øke andelen eksternfinansierte prosjekter ved OsloMet.

Målet for Booster-prosjektet er

 • at forskergruppene skal bli synlige nasjonalt og internasjonalt
 • bli en foretrukket partner og leder i samarbeidsprosjekter
 • øke sin kompetanse om finansieringsmekanismer.

Prosjektet er delt inn i tre faser og går over tre år. Forskningsgruppene og dedikerte, erfarne FoU-rådgivere jobber sammen.

Fase 1 - kartlegging

Vi kartlegger gruppenes sterke sider og utviklingsmuligheter og finner fram til relevante finansieringskilder.

Fase 2 - strategi

Vi utvikler en strategi for innhenting av ekstern finansiering, validerer ulike søknadsideer, profilerer gruppen og hever søkerkompetansen.

Fase 3 - posisjonering

Vi jobber med konkrete søknader og posisjoner oss mot kommende utlysninger.

Dette får Booster-gruppene

Gruppene får et skreddersydd opplegg tilpasset sine behov. Alle forskningsgrupper som deltar i Booster-prosjektet får

 • en stipendiatstilling finansiert av OsloMet
 • egne strategiske midler til oppfølging av aktiviteter
 • tett oppfølging av dedikerte medlemmer fra EU-teamet
 • frikjøp av tid til oppfølging av søknader
 • gratis konsulenthjelp fra eksterne aktører som OsloMet har avtale med
EU-teamet bidrar med
 • rådgiving til oppdatert profil for forskningsgruppen på nett for økt synlighet
 • spesialiserte kurs
 • CV-analyse for gruppens medlemmer sett opp mot EUs CV-mal
 • oversikt over faglige arrangementer og nettverk nasjonalt og internasjonalt

Kriterier for opptak til Booster-prosjektet

Grupper ble valgt ut av fakultetsledelsen i samarbeid med EU-teamet. Forskningsgruppene ble valgt ut fordi de hadde

 • forskning av høy kvalitet
 • sterk motivasjon og ambisjon om å hente inn eksterne midler, synliggjøre og videreutvikle forskningsgruppen
 • god tematisk match og relevans i Forskningsrådet og Horisont 2020
 • kapasitet (God balanse av ressurser med tanke på folk og kompetanse i gruppa, tid og anledning til å bidra)
 • god lederstøtte fra nærmeste leder og dekan

Aktive deltagere i Booster-prosjektet

Tidligere deltagere

Kontaktperson i FoU-avdelingen

For mer informasjon, kontakt Steinar Olberg

Kontakt

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Nettsider for ansatte

Url :
FoU-støtte LUI

Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU-seksjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Url :
Nettsider FoU SAM

Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Url :
Nettsider FoU TKD

NIBR

FoU ved NIBR

Url :
NIBR
chatbot-portlet