Interne finansierings- og støtteordninger | Forskningsmidler - Ansatt

Interne finansierings- og støtteordninger

Interne finansierings- og støtteordninger

OsloMet har en rekke interne finansierings- og støtteordninger for forskergrupper og forskere både ved fakultet/senter og sentralt. Disse skal blant annet bidra til å posisjonere og styrke våre forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Det finnes også en rekke eksterne finansieringsordninger som støtter samme formål og som du derfor bør merke deg, se eksterne finansieringsmuligheter.

Interne utlysninger om finansiering ved fakultet/senter

Interne utlysninger om finansiering sentralt

For mer informasjon, kontakt Steinar Olberg

 • Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet

  OsloMets strategy 2024 identifies the goal of "developing three to five academic environments of particularly high quality, at least one of them in technology subjects."

  We hereby announce a call for academic environments based at OsloMet to apply for status as Excellent Academic Environment (EAE) for the period 2021-2024. (Information in English only).

 • Utenlandsstipend

  Utenlandsstipend for ph.d.-studenter og postdoktorer

  • For å stimulere til internasjonal nettverksbygging og styrket samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer, lyser universitetet ut utenlandsstipend til ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet, se Utlysning for 2020.

  Erasmus+ utveksling for ansatte

  • Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

  • Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.

  • Søknadsfrister er 15. mai, 15. oktober og 15. februar.

 • Internasjonaliseringsmidler: PES/POS

  Universitetet tilbyr støtte til miljøer som vil posisjonere seg internasjonalt og søke EUs forskningsprogrammer. Tilbudet forvaltes av FoU-avdelingen.

 • Open access

  Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskningen skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres i Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i åpnet arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

  Ønsker du å publisere i Open Access tidsskrifter, men mangler penger til forfatterbetaling (article processing charge - APC) kan du søke om midler til betaling av publiseringsavgift.

  Booster-prosjektet

  Mål og aktiviteter for Booster-prosjektet

  Booster-prosjektet skulle bidra til å øke andelen eksternfinansierte prosjekter ved OsloMet.

  Målet for Booster-prosjektet var

  • at forskergruppene skulle bli synlige nasjonalt og internasjonalt
  • bli en foretrukket partner og leder i samarbeidsprosjekter
  • øke sin kompetanse om finansieringsmekanismer.

  Prosjektet var delt inn i tre faser og gikk over tre år. Forskningsgruppene og dedikerte, erfarne FoU-rådgivere jobbet sammen.

  Fase 1 - kartlegging

  Vi kartla gruppenes sterke sider og utviklingsmuligheter og fant fram til relevante finansieringskilder.

  Fase 2 - strategi

  Vi utviklet en strategi for innhenting av ekstern finansiering, validerte ulike søknadsideer, profilerer gruppen og hevet søkerkompetansen.

  Fase 3 - posisjonering

  Vi jobbet med konkrete søknader og posisjonerte oss mot kommende utlysninger.

  Dette fikk Booster-gruppene

  Gruppene fikk et skreddersydd opplegg tilpasset sine behov. Alle forskningsgrupper som deltok i Booster-prosjektet fikk

  • en stipendiatstilling finansiert av OsloMet
  • egne strategiske midler til oppfølging av aktiviteter
  • tett oppfølging av dedikerte medlemmer fra EU-teamet
  • frikjøp av tid til oppfølging av søknader
  • gratis konsulenthjelp fra eksterne aktører som OsloMet har avtale med

  EU-teamet bidro med

  • rådgiving til oppdatert profil for forskningsgruppen på nett for økt synlighet
  • spesialiserte kurs
  • CV-analyse for gruppens medlemmer sett opp mot EUs CV-mal
  • oversikt over faglige arrangementer og nettverk nasjonalt og internasjonalt

  Kriterier for opptak til Booster-prosjektet

  Grupper ble valgt ut av fakultetsledelsen i samarbeid med EU-teamet. Forskningsgruppene ble valgt ut fordi de hadde

  • forskning av høy kvalitet
  • sterk motivasjon og ambisjon om å hente inn eksterne midler, synliggjøre og videreutvikle forskningsgruppen
  • god tematisk match og relevans i Forskningsrådet og Horisont 2020
  • kapasitet (God balanse av ressurser med tanke på folk og kompetanse i gruppa, tid og anledning til å bidra)
  • god lederstøtte fra nærmeste leder og dekan

  Aktive deltagere i Booster-prosjektet

  Tidligere deltagere

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt