Interne finansierings- og støtteordninger | Forskningsmidler - Ansatt

Interne finansierings- og støtteordninger

Interne finansierings- og støtteordninger

OsloMet har en rekke interne finansierings- og støtteordninger for forskergrupper og forskere både ved fakultet/senter og sentralt. Disse skal blant annet bidra til å posisjonere og styrke våre forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Det finnes også en rekke eksterne finansieringsordninger som støtter samme formål og som du derfor bør merke deg, se eksterne finansieringsmuligheter.

Interne utlysninger om finansiering ved fakultet/senter

Interne utlysninger om finansiering sentralt

For mer informasjon, kontakt Steinar Olberg

 • Call for Centres of Research Excellence (CRE) based at OsloMet

  OsloMets strategi 2024 identifiserer målet om å «Utvikle tre til fem fagmiljøer til å holde særlig høy kvalitet, hvorav minst ett av disse er innen teknologifag.»

  Derfor hadde OsloMet i 2020 en utlysning for akademiske miljøer ved universitetet for å søke om status som Centers of Research Excellence (CRE) for perioden 2021-2024. (informasjon kun på engelsk).

 • Søknadsordning: Støtte for EU-prosjektutvikling mot SDG-impact i Pilar II av Horizon Europa 2021

  OsloMets Strategi 2024/Langtidsplan 2019-2021 har som mål at ‘’utdanning og forskning skal støtte opp under bærekraftsmålene’’. For 2021 utlyser derfor OsloMets sentrale FoU-avdeling ekstra midler til forsknings- og innovasjonsmiljøer som søker Horisont Europa med særskilt fokus på impact for bærekraft. Dette er en tilleggsstøtte til PES/POS (informasjon kun på engelsk).

  Les mer om ordningen her: Support for EU project development towards SDG impact in Pilar II of Horizon Europe

 • Utenlandsstipend

  Utenlandsstipend for ph.d.-studenter og postdoktorer

  • For å stimulere til internasjonal nettverksbygging og styrket samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer, lyser universitetet ut utenlandsstipend til ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet, se utlysningen.

  Erasmus+ utveksling for ansatte

  • Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

  • Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.

  • Søknadsfrister er 15. mai, 15. oktober og 15. februar.

 • Internasjonaliseringsmidler: PES/POS

  Universitetet tilbyr støtte til miljøer som vil posisjonere seg internasjonalt og søke EUs forskningsprogrammer. Tilbudet forvaltes av FoU-avdelingen.

 • Open access

  Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskningen skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres i Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i åpnet arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

  Ønsker du å publisere i Open Access tidsskrifter, men mangler penger til forfatterbetaling (article processing charge - APC) kan du søke om midler til betaling av publiseringsavgift.

 • Booster-prosjektet

Kontaktpunkter FoU

FoU – Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU ved AFI

FoU – Fakultet for helsevitenskap

FoU ved SIFO

FoU ved NOVA

FoU – Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU – Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved NIBR

FoU sentralt