Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsmidler

Interne finansierings- og støtteordninger

OsloMet har en rekke interne finansierings- og støtteordninger for forskergrupper og forskere både ved fakultet/senter og sentralt fra. Disse skal blant annet bidra til å posisjonere og styrke våre forskermiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Det finnes også en rekke eksterne finansieringsordninger som støtter samme formål og som du derfor bør merke deg, se eksterne finansieringsmuligheter.

Interne utlysninger om finansiering ved fakultet/senter

Interne utlysninger om finansiering sentralt

  1. Strategimidler fra FoU-utvalget
  2. Såkornmidler
  3. Muligheter utenlands (utenlandsstipend for ph.d. og postdocs, utenlandsopphold) 
  4. Internasjonaliseringsmidler
  5. Open Access

Strategimidler fra FoU-utvalget

FoU-utvalget utlyser årlig sentrale strategimidler som UF-tilsatte kan søke om.

For 2019 er det utlyst tilskudd til:

Forskningsgrupper som skal søke om eksternfinanisering:

Aktiviteter som har vært aktuelle ved tidligere utlysninger er publiseringsstipend og støtte til utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering.

Utgivelse av antologier/temanumre:

Se ellers Strategi 2024.

Såkornmidler

I 2017 lyses det ikke ut "såkornmidler" fra forskningsprogrammene.  Forskningsprogrammene Helse- omsorg og velferd (HOV) og Storby lyser normalt ut midler som skal gå til forskningsprosjekter ved universitetet som er i etableringsfasen og aktiviteter som bidrar til å bygge opp ny tverrfaglig forskning ved OsloMet. Alle UF-tilsatte ved universitetet kan søke om såkornmidler.

Tilsatte ved alle fakulteter/sentre ved OsloMet kan søke såkornmidlene, så lenge søknaden er relevant for HOVs forskningsområde.

Muligheter utenlands

Utenlandsstipend for ph.d. og postdok:
  • Som et bidrag til å stimulere til økt internasjonal forskningserfaring og øke fagmiljøenes involvering i internasjonale forskernettverk, lyser universitetet ut utenlandsstipend.
  • Hvem som er søknadsberettiget varierer, se Utenlandsstipend 2018.
Erasmus+ utveksling for ansatte:
  • Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

  • Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.

  • Søknadsfrister er 15. mai, 15. oktober og 15. februar.

Internasjonaliseringsmidler

Internasjonaliseringsmidler fra FoU-avdelingen. Universitetet tilbyr støtte til miljøer som vil posisjonere seg internasjonalt og søke EUs forskningsprogrammer. Tilbudet forvaltes av FoU-avdelingen.

Open Access

Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskningen skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres i Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i åpnet arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

Ønsker du å publisere i Open Access tidsskrifter, men mangler penger til forfatterbetaling (article processing charge - APC) kan du søke om midler til betaling av publiseringsavgift.

Kontakt

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Forskning og utvikling ved LUI

Url :
Nettsider FoU LUI

Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU-seksjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Url :
Nettsider FoU SAM

Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Url :
Nettsider FoU TKD

NIBR

FoU ved NIBR

Url :
NIBR