Droppe til innhold

Ansettelsesstopp og internutlysning

Det ble innført begrenset ansettelsesstopp for administrative stillinger ved OsloMet 1. desember 2017. Her finner du informasjon om hvilke stillinger det gjelder for og prosedyre for internutlysning. Ansettelsesstoppen er et ledd i programmet administrasjon for framtiden.

Ledige oppgaver innefor følgende stillingskategorier skal lyses ut i vår internrekrutteringsportal. Rådgiver og seniorrådgiver stillinger ved Avdeling IKT er unntatt fra ordningen. Dersom det er snakk om en ledig lederstilling, eller en nyopprettet stilling så skal denne lyses ut offentlig på vanlig måte.

Har du en ansatt som er innvilget hel eller delvis permisjon, har langvarig sykdomsfravær eller skal fratre eller der enheten blir tillagt nye arbeidsoppgave, kontakt HR. 

Prosedyre for intern utlysning

 1. Det bør gjøres en jobbanalyse. Et viktig punkt i dette arbeidet kan være en samtale med arbeidstaker som skal fratre. Videre er det viktig å se dette i sammenheng med bemanning og kompetanseoversikt. 
 2. Ta utgangspunkt i mal for intern utlysning og formuler en tekst . HR bistår med utforming og utlysning i internrekrutteringsportalen. 2 uker søknadsfrist.

 3. Det er viktig at du sprer informasjon om oppgavene i relevante fora og på nettarbeidsplassen (NAP). HR kan bistå med deling på NAP
  NB: Skal du senere søke om ekstern utlysning skal du beskrive hva som har blitt gjort utover publisering i portalen.

 4. Etter utløp av søknadsfrist skal det ikke genereres søkerlister

 5. Gjennomfør samtaler med kvalifiserte søkere (eventuelt med støtte fra saksbehandler HR.) Er det interne søkere som ikke er kvalifiserte, skal det vurderes om det er kandidater som gjennom enkel kompetanseheving kan kvalifiseres for oppgavene. I slike tilfeller skal eventuell kompetanseheving fastsettes i en bindende avtale.

 6. Dersom en intern kandidat er aktuell for overflytting til ny enhet avtaler rekrutterende leder overflytting med avgivende leder. HR bistår med den praktiske gjennomføringen av overflyttingen. Skjema for endring av organisatorisk tilhørighet skal fylles ut i Public 360 i tråd med Rutine for endring av organisatorisk tilhørighet.

 7. Hvis det ikke melder seg interne søkere, eller ingen interne søkerne er kvalifisert eller antas å kunne kvalifisere seg gjennom enkel kompetanseheving, må du gjøre en ny vurdering av viktigheten av oppgavene og om oppgavene skal defineres som en ledig stilling.

 8. Konkluderer du med at oppgavene kan defineres som en ledig stilling kan du sende søknad om ekstern utlysning. Se mal for dette. Søknaden skal sendes via HR som legger den til behandling i Public 360

 9. Beslutning om ekstern utlysning tas av Dekan ved fakultet, senterleder når det gjelder SVA og direktør ORV gjeldene fellesadministrasjonen (inkludert SPS). Dette i samarbeid med fagdirektør på det aktuelle området og en oppnevnt fagforeningsrepresentant. Oppnevnt fagforeningsrepresentant er Trude Sundtjønn.

 10. Ved avslag på søknad om ekstern utlysning kan rekrutterende leder velge å gå ny runde med intern utlysning av oppgaver.

Hvis du har lyst ut tilsvarende interne oppgaver de siste 3 månedene kan unntak for intern utlysning være aktuelt. De konkrete tilfellene vurderes av HR

Høsten 2017 ble det også utarbeidet en håndbok for ledere for ledere i relasjon til Administrasjon for fremtiden. I håndboken henvises det også til en mal for gjennomføring av kompetansesamtale med medarbeidere som kan være et hjelpemiddel ved behov kartlegging.

Her finner du hele håndboken i PDF format: Håndbok for ledere i Administrasjon for fremtiden I håndboken finner du  flere prosessbeskrivelser og verktøy (NB: du må være innlogget på nettarbeidsplassen for å frem maler/verktøy).

chatbot-portlet