Droppe til innhold

Gjennomføring

Fakultetets doktorgradsutvalg (DGU-LUI)

Vi anbefaler alle ph.d.-kandidatene på programmet å gjøre seg kjent med DGU-LUI sitt mandat (oslomet.no).

Opplæringsdelen og søknad om godkjenning av eksterne emner

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning er på 30 studiepoeng, og står beskrevet i programplanen (student.oslomet.no). Vi anbefaler alle kandidater å sette seg grundig inn i programplanen.

Hvordan melde seg til emner på programmet

Du skal melde deg til undervisning via Studentweb når du skal ta emner som tilbys av ph.d.-programmet vårt.

Skal du ta emner på andre fakultet/universiteter/høgskoler, følger du søknadsinformasjonen på det emnet du skal ta.

Søke om forhåndsgodkjenning/godskriving av emner tatt ved andre fakultet eller institusjoner

Skal du ta emner på ande fakultet/universiteter/høgskoler, er det lurt å søke forhåndsgodkjenning, slik at du vet at du får det godskrevet før du begynner. Har du tatt emner uten å søke forhåndsgodkjenning først, søker du om godskriving av emnet i etterkant. Du søker via dette nettskjemaet for godkjenning (nettskjema.no).

Oppfølging underveis

Oppstartsseminar

Normalt har vi oppstartsseminar for nye kandidater på programmet i september og januar/februar. På dette seminaret inviteres nye kandidater med veiledere og studieledere på LUI som har personalansvar for nye ph.d.-kandidater.

Førsteårssamtale

Alle kandidater skal ha en samtale med hovedveileder, faglig leder for programmet og ph.d.-koordinator i løpet av første år av ph.d.-løpet.

Framdriftsrapportering

Alle kandidatene og veilederne leverer framdriftsrapport i form av et nettskjema som de får tilsendt fra ph.d.-koordinator en gang i året. Du kan lese mer om framdriftsrapportering på fellessiden for gjennomføring av forskerutdanning på OsloMet (ansatt.oslomet.no)

Midtveisevaluering

Veiledende retningslinjer for midtveisevaluering ved LUI.

Sluttlesing

Veiledende retningslinjer for sluttlesing ved LUI.

Tilknytning til forskningsmiljø

Se oversikt over forskningsgrupper ved LUI (oslomet.no).

Pliktarbeid

Retningslinjer for stipendiatstillinger – utlysning, intervju, organisering av gjennomføring (lenke kommer).

Søknad om endring av veilederforhold

Du kan søke om å skifte veileder, eller omfordele veiledningstimer mellom veilederne. Normalt har hovedveileder 140 timer og medveileder 70 timer. Har du to medveiledere deles normalt de 70 timene mellom disse to. Det er mulig å fordele annerledes, men hovedveileder kan ikke ha mindre enn 51 prosent av den totale veiledningsressursen på 210 timer.

For å søke om å få oppnevnt ny veileder, bytte av veileder, samt omfordeling av timer, må du skrive en søknad på e-post til ph.d.-administrasjonen. Ved oppnevning av ny veileder og veilederbytte må programansvarlig informeres før søknaden sendes administrasjonen, og det skal fremkomme av søknaden at programansvarlig er informert. CV-en til aktuell ny veileder legges ved søknaden. Skriv hvorfor det søkes om ny veileder. Det bør også fremkomme av søknaden om de andre veilederne er orientert og støtter søknaden, ønsket oppstartsdato for ny veileder og ønsket fordeling av timer mellom veilederne.

Fravær og forsinkelser i doktorgradsløpet

Lovpålagte permisjoner

Informasjon om lovpålagte permisjoner kan du lese på fellessiden for gjennomføring av forskerutdanning på OsloMet (ansatt.oslomet.no).

Ikke-lovpålagte permisjoner

Permisjoner som ikke er lovpålagte, innvilges normalt ikke i stipendiatperioden.

Retningslinjer for stipendiatstillinger – utlysning, intervju, organisering av gjennomføring (lenke kommer).

Søknad om utvidet studierett på programmet

Søknad om utvidet studierett på ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning (Word).

Søknad om utvidet studierett på ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning (PDF).

chatbot-portlet