Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Funksjonsbeskrivelse for brannteknisk rådgiver

Brannteknisk rådgiver skal bidra til gjennomføring av det systematiske arbeidet med å sikre byggverk og virksomheten mot brann, og ytre teknisk- og faglig rådgiverkompetanse til administrativ brannvernrådgiver og universitetets ledelse og enheter.

Brannteknisk rådgiver ved Avdeling for eiendom - Seksjon for drift og husøkonomi. Brannteknisk rådgiver skal ha en stedfortreder.

Ansvar og rolle

 • Iverksette og følge opp rutiner i brannsikkerhetsarbeidet
 • Følge opp kravene til dokumentasjon i det systematiske brannvernarbeidet
 • Sørge for teknisk branndokumentasjon er oppdatert
 • Sikre at egen driftspersonell, som har oppgaver ved håndtering av alarmer og hendelser, har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter
 • Ha sambandskontakt med vakt- og alarmsentral innenfor normal arbeidstid
 • Brannteknisk rådgiver er stedfortreder for administrativ brannvernrådgiver

Kompetanse

Brannteknisk rådgiver skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Kompetansen skal omfatte kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverk samt krav til oppgradering. Brannteknisk rådgiver skal også ha kjennskap til regelverk for brannfarlig reaksjonsfarlig stoff, brannrisiko, organisatoriske forhold og brannvesenets innsatsmulighet.

Hovedoppgaver

 • Sikre at avtalt arbeidsdeling med gårdeier blir fulgt opp og at driftsteknikerne er kjent med hvordan den er
 • Kontrollere og vedlikeholde bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger i samarbeid med gårdeier
 • Informere gårdeier om endringer, forfall og skader i byggverket, eller sikkerhetsinnretninger som kan påvirke brannsikkerheten
 • Iverksette nødvendig og planlagt utbedrings- og oppgraderingsarbeid
 • Rapportere og holde administrativ brannvernrådgiver løpende informert om vesentlige forhold som angår eierens ansvar i det systematiske brannsikkerhetsarbeidet
 • Bistå i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger i samarbeid med administrativ brannvernrådgiver
 • Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon herunder at fremkommeligheten ikke reduseres. Befaring/vurdering dokumenteres
 • Delta på varslet tilsyn på brannsikkerhetsområdet
 • Iverksette kompenserende tiltak dersom bygningsdeler, utstyr eller anlegg som er av vesentlig betydning for brannsikkerheten settes ut av funksjon
 • Følge opp brannhendelser i samarbeid med gårdeier og enhetene samt sørge for registrering i avvikssystemet
 • Følge opp brannhendelser i samarbeid med administrativ brannvernrådgiver, brannsonekoordinator, beredskap og enhetene
 • Sørge for informasjon til sonekontakter og aktuelle ledere om svakheter i brannvernet
 • Kontaktperson for brannvesenet ved hendelser

 

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet