Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Funksjonsbeskrivelse for administrativ brannvernrådgiver

Administrativ brannvernrådgiver har overordnet systemansvar for brannsikkerhetsområdet og skal yte støtte til universitetets ledelse og enheter, og sørge for en velfungerende brannvernorganisasjon.

Administrativ brannvernrådgiver i Avdeling for eiendom - Seksjon for drift og husøkonomi.
Brannteknisk rådgiver er stedfortreder for administrativ brannvernrådgiver.

Ansvar og roller

 • Sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende og oppdatert styringssystem for brannvern
 • Sørge for god organisert samhandling med HMS og øvrige sikkerhetsområder
 • Sørge for samordning med gårdeierne
 • Koordinere og planlegge tiltak for å imøtekomme krav i gjeldende regelverk
 • Koordinere og planlegge brannøvelser, evakueringsøvelser og tekniske øvelser
 • Organisere hensiktsmessig innsamling av sonekort ved evakuering
 • Sørge for oppdatert informasjon vedrørende brannvern på universitetets nettsider
 • Hovedkontakt overfor myndigheter på brannsikkerhetsområdet

Kompetanse

Administrativ brannvernrådgiver skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig vekt på regelverk, risikostyring og organisatoriske forhold. Kompetansen skal også omfatte kjennskap til krav til samordning med gårdeiere.

Hovedoppgaver

 • Etablere nødvendige samordningsavtaler med gårdeierne som sikrer
  • kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom bruker og eier
  • at kravene til brannsikkerhet blir overholdt
  • at bruker og eier etterlever avtalene
 • Utarbeide årlige planer for brannsikkerhetsarbeidet
 • Gjennomføre risikovurderinger på sentral nivå og vedlikeholde oversikt over de viktigste risikoene som er identifisert
 • Rapportere og holde egen ledelse løpende informert om vesentlige forhold som angår det systematiske brannvernarbeidet, herunder en aktiv påseer-rolle for å sikre oppfølging i praksis
 • Sikre god dialog med linjeorganisasjonen slik at føringene for brannvernarbeidet implementeres
 • Arrangere brannøvelser
 • Gi tilbakemelding til byggets brukere etter en evakueringssituasjon
 • Saksbehandle og delta på branntilsyn
 • Utvikle rutiner
  • som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
  • for evakuering og redning ved brann i byggverket
  • som sikrer at ansatte og andre brukere av byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann
  • for registrering og håndtering av avvik for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske brannsikkerhetsarbeidet

 

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet