Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Veiledere / Planlegge prosjekt

Forskningsgruppen: Opplæring og tilgangsstyring

Prosjektleder skal sørge for at registrering, endring og sletting av forskningsdata blir gjort på en slik måte at forskningsfilens (se definisjonsliste) kvalitet og integritet (riktighet) blir sikret, samt sørge for å rette feil og mangelfulle personopplysninger.

Opplæring og god atferd

God atferd forutsetter opplæring av forsknings-/prosjektgruppen slik at de er seg bevisst

  • de tekniske prosessene som er nødvendige ved sikker registrering og lagring av forskningsdata,
  • hvordan forholdene er rundt der de jobber med forskningsdataene (hindre innsyn ved ikke å jobbe på offentlig sted med sensitive data, alltid låse skjerm når man forlater rommet m.m.) og
  • de prosedyrer som til enhver tid gjelder for melding av rutineavvik og sikkerhetsbrudd.

Tilgangsstyring

Tilgangsstyring betyr at prosjektleder skal avgjøre hvilken type tilgang de ulike prosjektmedarbeiderne skal ha til ulike typer data i prosjektet, og for hvilket tidsrom denne tilgangen skal gjelde. Det skal utarbeides rutiner for tilgangsstyring, samt hvor dataene oppbevares.

Er det flere som skal ha tilgang til rådataene (har tilgang til koblingsnøkkel), skjerpes kravene til forsvarlig behandling og oppbevaring. Det har også betydning om prosjektmedarbeiderne er her på HiOA eller andre steder.

Eksempel på tilganger:

Nn: tilgang til avidentifiserte data (se definisjonsliste) i en begrenset periode av prosjektet.

Personopplysningene er anonymiserte, dersom personidentifiserende faktorer er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkelt person (personopplysningsloven gjelder ikke).

Nn: tilgang til rådata for hele prosjektperiode.

Eksempel på tilgangsstyring:

Forskningsassistent tilsatt 13. november 2014 til 14. april og jobber med å transkribere lydopptak. Kryptert minnepenn med lydopptak oppbevares i skap A; transkribert materiale oppbevares i skap C. Prosjektleder og forskningsassistent har tilgang til nøkkel til skap. Prosjektleder og forskningsassistent har kjennskap til krypteringsnøkkel. Prosjektleder endrer krypteringsnøkkel på minnepenn etter at forskningsassistent har fullført arbeidet.

Prosjektmedarbeiderne skal kjenne til HiOAs informasjonssikkerhetssystem,  samt at de skal ha opplæring i rutiner for hvor og hvordan forskningsdata kan lagres elektronisk eller fysisk i det enkelte prosjekt.

Ressurser

Definisjoner og forkortelser 

chatbot-portlet