Droppe til innhold

Retningslinjer for forlengelse av ansettelsesperioden ved koronarelaterte forsinkelser

Disse retningslinjene gjelder deg som er stipendiat eller postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Fredag 13. mars 2020 stengte myndighetene alle universitetene. Det medførte en svært annerledes arbeidssituasjon for alle, også for stipendiater og postdoktorer. Stipendiater og postdoktorer er spesielt sårbare for hendelser som hindrer fremdriften i arbeidet fordi de har en tidsbegrenset ansettelsesperiode. OsloMets retningslinjer og SVA sine utdypende retningslinjer er lagt til grunn for dette notatet.  

Som følge av pandemien ser vi for oss tre typer hindringer i fremdriften for stipendiatene/postdoktorene og disse må behandles forskjellig:

 1. Fravær som følge av omsorg for små barn, skolebarn eller andre forhold
 2. Praktiske hindringer for utførelsen av arbeidet eller andre ekstraordinære belastninger pga. korona
 3. Bidrag til dugnaden i f.eks. arbeid i helsevesenet

Stipendiater/postdoktorer som får forlengelse som beskrevet i punkt 1, har også anledning til å søke om forlengelse etter punkt 2 og 3.

1. Stipendiater/postdoktorer med små barn og skolebarn

På samme tid som ansatte ble henvist til hjemmekontor, så stengte også barnehager og skoler. Ansatte måtte passe egne barnehagebarn og bistå med hjemmeundervisning. Det var en situasjon vi aldri har opplevd tidligere og OsloMet iverksatte flere tiltak for å tilrettelegge for en så god arbeidssituasjon som mulig for sine ansatte.

De tiltakene som OsloMet iverksatte gjelder også for stipendiater/postdoktorer og en eventuell permisjon med lønn begrunnet i denne krisesituasjonen kompenseres med en tilsvarende forlengelse av ansettelsesperioden (se nederst).

Dette er kvotene og hovedreglene:

 • Sykt barn. Kvoten er doblet til 20 dager for alle med ett eller to barn under 12 år. Ansatte med tre eller flere barn har en kvote på 30 dager. Enslige forsørgere og foreldre med kronisk syke barn får en dobling på toppen av dette igjen. Reglene gjelder fra 13. mars 2020. Refusjon fra staten til arbeidsgiver gis f.o.m. 4. dag.
 • Velferdspermisjon med lønn. 12 dager. I retningslinjene som det er henvist til står det at OsloMet vil innvilge velferdspermisjon med lønn når kvoten for omsorgsdager («sykt barn»-dager) er oppbrukt.
 • Annet fravær med lønn / tidsbegrenset tjenestefri. 12 dager. I de samme retningslinjene står det videre at dersom omsorgsdager (sykt barn) og velferdspermisjon med lønn er oppbrukt, gis det anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (annet fravær med lønn)

Antall dager er arbeidsdager, slik at 20 dager utgjør 4 uker.

Kvotene er individuelle, og hver ansatt ligger inne i SAP med sin individuelle kvote.

Rutiner ved forlengelser av rettighetsbasert fravær:

 • Den ansatte søker om fravær i SAP
 • Fraværet godkjennes av nærmeste leder
 • Beskjed går elektronisk til den ansatte etter at fraværet er innvilget evt. avslått
 • HR-rådgiver går inn i SAP ca. to ganger i året og forlenger arbeidsavtalen med det fraværet som leder allerede har innvilget/godkjent
 • Stipendiater har selv ansvar for å søke om forlengelse på doktorgradsprogrammet

Den ansatte søker om fravær fortløpende i SAP. Alt fravær med lønn (inkludert enkeltdager) som er godkjent av nærmeste leder i SAP-portalen for perioden 13.03.2020-30.06.2020, anses som koronarelatert og vil automatisk gi forlengelse av ansettelsesperioden. HR vil utarbeide nye arbeidsavtaler.

Fakultet SAM har en særordning der stipendiater kan søke om inntil 30 dager forlengelse mot slutten av ansettelsesperioden som følge av enkeltdager med sykt barn, jf. https://ansatt.oslomet.no/forlengelse-stipendiatstilling-fraver. Denne ordningen gjelder fortsatt for eventuelle «sykt barn»-dager utenom den ekstraordinære koronaperioden 13.03.2020-30.06.2020.

2. Stipendiater/postdoktorer som ble forhindret i å utføre arbeidet sitt pga. at de måtte ha hjemmekontor

En stipendiat/postdoktor som av praktiske årsaker har blitt forsinket i sitt arbeid som følge av korona, for eksempel vanskeligheter med datainnsamling og stengte campusfasiliteter, kan søke om forlengelse av ansettelsesperioden. Søknaden skal begrunnes. Stipendiater må legge ved anbefaling fra veileder. Det må oppgis hvor mange dager forlengelse det søkes om. Søknaden sendes på e-post til nærmeste leder (med kopi til HR) som behandler hver søknad individuelt. Leder innvilger eller avslår søknaden, gjerne i samråd med HR.

Frist for innsendelse av søknader er 1. september 2020.

Når leder har tatt sin beslutning, så forlenger HR arbeidsavtalen med de antall arbeidsdager som eventuelt er innvilget. Stipendiater følger retningslinjene der vedkommende er ansatt, ikke på doktorgradsprogrammet de er tilknyttet.

3. Stipendiater/postdoktorer som bidro til dugnaden i f.eks. helsevesenet

Dersom en ansatt har bidratt i eks. helsevesenet med sin kompetanse i koronatiden, så stoppes lønnen i perioden så det ikke oppstår en situasjon med dobbel betaling. HR forlenger arbeidsavtalen tilsvarende.

chatbot-portlet