Skip to Content

Vitnemål og Diploma Supplement (DS)

Vitnemål og Diploma Supplement skal følge Universitets- og Høgskolerådets (UHR) Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Les mer om den nye nasjonale malen for norske vitnemål og vitnemålstillegg på uhr.no (PDF).

Videre henviser vi til "Utfyllende bestemmelser om utsendelse og utforming av vitnemål ved HiOA" (hioa.no). Det er superbruker ved fakultet eller senter som i utgangspunktet er ansvarlig for å utføre de nødvendige endringene i FS.

Vitnemål og Diploma Supplement (DS) i ny mal skal skrives ut fra ny rapport i FS: "FS670.001 - Vitnemålsdokumenter". Vitnemålet og DS skal arkiveres i studentens dokumentarkiv.

Vitnemål

Vitnemålene skrives ut på A4-ark og skal inneholde; 

  • Side 1: Forside med kandidatens navn og fødselsdato, navn på kvalifikasjon (og evt studieretning) og oppnådd kvalifikasjonsdato, Signaturer: vanligvis dekan og fakultetsdirektør. Logoen kommer fra FS.
  • Side 2 (og ev. 3): Informasjon om graden, målsetting, innhold, organisering og læringsutbytte
  • Side 3 (eller 4): Emnekode, emnenavn, semester, resultatene som inngår i kvalifikasjonsoppnåelsen, saksbehandlers signatur. Denne siden kan også gå over flere sider, hvis kandidaten har mange små emner som skal fremvises eller at vedkommende har mange innpassede emner fra andre institusjoner.
  • Siste side: Beskrivelse av karakterene

Printes ut tosidig på et spesialark (med folietrykk) og det skal ikke stiftes. Ved utskrift er det viktig å hake på "sidenummerer vitnemålet" ved generering/arkivering av vitnemålet.

Oppskrift: Hva må på plass i ny vitnemålsmal (PDF).

Diploma Supplement (DS)

DS er et vitnemålstillegg på engelsk som alle kandidater skal få. Det skal printes ut tosidig på spesialark (uten folietrykk) i A4-format og det skal ikke stiftes. I vedlegget beskrives studiets nivå og innhold og hvilke krav som må oppfylles for å oppnå kvalifikasjonen. I tillegg gis det en generell beskrivelse av hvordan høyere utdanning er organisert i Norge. I den påfølgende malen er det sjekkpunkter knyttet til de forskjellige delene på DS som må kontrolleres eller oppdateres i FS, ved overgang til ny UHR-mal eller opprettelse av nye kvalifikasjoner.

DS inneholder 8 punkter hvorav noen er redigerbare i FS, mens andre punkter er faste, dvs. at de kommer automatisk inn i FS (punkt 1 og 8).

OBS! vær nøye ved kopiering av tekst fra denne malen inn i FS, sjekk font, størrelse og innhold som kan endre seg etter kopiering.

Lenke til mal:/documents/585743/55682577/DS_felt_oversikt_versjon040618.xls/5935ca5d-5ae7-3a7a-c70e-b093968a6a84

Bruk gule vitnemålsmapper!

chatbot-portlet