Skip to Content

Research

Research

Uttelling for Annet FoU-arbeid

Her gjengis hvilke FoU-resultater utenfor NVI-systemet som skal telle som grunnlag for tildeling av FoU-tid i LUIs ordning, samt uttellingen de gir.

Innhold:
Uttelling for Annet FoU-arbeid (innenfor Cristin-kategoriene)
Uttelling for Annet FoU-arbeid (utenom Cristin-kategoriene) 
Uttelling for samskriving

 

Uttelling for Annet FoU-arbeid (innenfor Cristin-kategoriene)

Følgende kategorier og poeng gjelder i LUIs FoU-tidsordning i perioden 01.08.14-31.07.17:

Fet skrift = LUIs egne poeng. Normal skrift = OsloMets formidlingspoeng. I LUIs system for tildeling av FoU-tid teller vi summen av de to.

KATEGORI POENG OMFANG/DEFINISJON
TIDSKRIFTSPUBLIKASJON    
Populærvitenskapelig artikkel 3  
Artikler i fag-/bransjetidsskrift 3  
Leserinnlegg 1 Krav om faglig relevans.
Anmeldelser 2 Krav om faglig relevans.
Kronikker 3 Krav om faglig relevans.
KONFERANSEBIDRAG/FAGLIG PRESENTASJON    
Vitenskapelig foredrag 3 + 2 Ekstra poenggiving gis for å vise ønsket og viktig profilering.
Faglig foredrag 3  
Populærvitenskapelig foredrag 3  
Poster 3  
BOK    
Lærebok 10 + 5 I OsloMets ordning for formidlingspoeng skilles det ikke mellom bøker skrevet for UH-sektoren og lærerbøker skrevet f.eks. for grunnskole og vgs. Det gis 5 ekstrapoeng for lærebøker skrevet for UH-sektoren. Lærerbøker for vgs. og grunnskole gis 10 poeng. Avgrensing: Annet skolemateriell defineres ikke som lærebok. Se egne rader under for uttelling for digitale læremidler.
Fagbok 10 + 5  
Populærvitenskapelig bok 10  
Utstillingskatalog 3  
RAPPORT/AVHANDLING    
Rapport 5 FoU-basert rapport.
DEL AV BOK/RAPPORT    
Faglig kapittel 3 Fagbok beregnet for høyere utdanning får 5 ekstra poeng.
Populærvitenskapelig kapittel 3  
MEDIEBIDRAG    
Dokumentar 5  
Programledelse 5  
Programdeltagelse 5  
Intervju 5  
KOMMERSIALISERING    
Patent/lisens 15  
PRODUKT    
Digitale læremidler 3  
Multimedieprodukt 3  
KUNSTNERISK OG MUSEAL PRESENTASJON    
Museumsutstilling 15  
Arkitektutstilling 15  
Kunstutstilling 15  
Web utstilling 15  
Annet 3 Med "Annet" menes fremstilling som tilhører gruppen Kunstnerisk og museal presentasjon .
KUNSTNERISK PRODUKSJON    
Kunst- og billedmateriale 15 Gjelder fortrinnsvis juryerte arbeider så lenge dette ikke er inkludert i NVI+. Kategorien kan forstås som «kunstproduksjon» og kan inkl. bildende kunst, kunsthåndverk og håndverk.
Musikk-komposisjon 10 Her også musikkarrangement. Komposisjonen skal ha en navngitt oppdragsgiver.
Musikalsk fremføring 2 Her musikalske innslag og konsert. Offentlig sammenheng med en navngitt oppdragsgiver.

 

Kommentar til tabellen : Basert på styrevedtak i FAST 14/08 pkt. 9 skal Kunstnerisk arbeid utredes av arbeidsgruppe. I følge mandatet skal saken legges fram for fakultetsstyret senest i juni 2015. Resultatet av behandlingen kan føre til nærmere konkretisering av kategorien. Eventuelle endringer i OsloMets ordning for formidlingspoeng underveis i LUIs FoU-tidsperiode, og om det skal innvirke på verdisettingen, skal tas opp som egen sak. Det samme gjelder for ev. endringer i kategorier i Cristin-systemet.

 

Uttelling for Annet FoU-arbeid ( utenom Cristin-kategoriene)

Følgende kategorier vil være et supplement til Cristin-kategoriene listet over, og skal gis uttelling i LUIs FoU-tidsordning i perioden 01.08.14-31.07.17:

Fet skrift = Luis egne poeng. Normal skrift = OsloMet formidlingspoeng. I LUIs system for tildeling av FoU-tid teller vi summen av de to.

AKTIVITET/PRODUKT POENG OMFANG/DEFINISJON
Redaktørarbeid 5 Faglig redaktørarbeid knyttet til vitenskapelige tidsskrifter og antologier.
Fagfellevurdering 3 For minst 5 fagfellevurderinger over 3 år knyttet til vitenskapelige publikasjoner eller kunstneriske arbeider.
Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid 5 Innhold og dokumentasjonsform skal utredes videre.
Utvikle faglig konferanse/kunstnerisk workshop 3 Dokumentert og i regi av institutt/fakultet og ev. samarbeidende institusjoner, og som er av faglig og strategisk betydning.

 

Kommentar til tabellen : Basert på styrevedtak i FAST 14/08 pkt. 10 skal Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid utredes av arbeidsgruppe. I følge mandatet skal saken legges fram for fakultetsstyret i to omganger, i desember 2014 og i juni 2015. Resultatet av behandlingen kan føre til nærmere konkretisering av kategorien.

 

Uttelling for samskriving

Etter fakultetsstyrevedtak gjelder: Samskriving gir full uttelling når bidragsyterne er sidestilt, og det går fram av dokumentasjonen . "Samskriving" i utvidet forstand, gir full uttelling til felles, sidestilt og dokumentert arbeid i alle nevnte kategorier i tabellene over.

 

chatbot-portlet