Skip to Content

Research

Research

Styrke forskningsmiljøer ved HV

FoU-utvalget lyser ut midler i 2017 til å styrke forskningsmiljøer ved Fakultet for helsevitenskap. Det er satt av kr 1 500 000 til dette formålet.

Hvem kan søke?

Følgende personer/ grupper kan søke:

1. Etablerte forskningsgrupper ved fakultetet

2. Robuste miljøer som foreløpig ikke er etablert som forskningsgrupper.

Disse miljøene må beskrives ut fra kriterier for forskningsgrupper.

3. Enkeltforskere med stor publiseringsaktivitet. Publiseringsaktivitet må framgå av vedlagt CV

Etablerte forskningsgrupper vil bli prioritert. En forskningsgruppe/forskningsmiljø kan maksimalt sende inn to søknader. Ved søknader med tilsvarende kvalitet, vil det prioriteres slik at flest mulig forskningsgrupper får midler.

Tildelinger i 2017

Dersom du får midler til styrking av forskningsmiljø i 2017, må du levere rapport over bruk av midlene innen 15. mai 2018. Dersom rapport ikke leveres, vil ny søknad om midler ikke bli vurdert. Midlene må benyttes i løpet av 2017.

Begrunnelse og utforming av søknad

Søknaden skal begrunnes med fakultetets strategiplan 2012 -2020. Følgende mål vektlegges spesielt:

  • ha et høyt publiseringsnivå i internasjonalt anerkjente tidsskrifter
  • øke graden av ekstern finansiering av FoU-prosjekter

Strategiplan Fakultet for helsevitenskap 2012-2020

Av søknaden må det framgå hvilke aktiviteter som ansees å bidra til å styrke forskningsmiljøet og hvordan midlene vil støtte opp under disse aktivitetene. Enkeltforskere må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til å etablere en gruppe. Det må også framgå om søker mottar midler fra andre kilder.

Det kan for eksempel søkes om midler til nettverksbygging (reiser, workshops), bistillinger, lønn til forskningsassistenter, FoU-tjenester, utstyr eller driftsmidler med mer. Midlene støtter ikke frikjøp fra undervisning eller andre oppgaver. Det må framgå hvor mye FoU-tid gruppens medlemmer har. Enkeltforskere kan føre tildelt FoU-tid opp på sin CV.

Maksimum søknadssum er kr 300 000.

Vurdering av søknad

Søknadene vil bli vurdert etter:

  • allerede oppnådde resultater for gruppen/enkeltforsker (publisering og ekstern finansiering)
  • i hvilken grad prosjektet vil bidra til oppnåelse av fakultetets strategiske mål
  • aktivitetenes gjennomførbarhet og realistisk budsjett

Sende søknad

Søknadsskjema legges ut ca. tre uker før fristen.

Har du spørsmål vedrørende utfylling av nettskjemaet, kontakt Anette Lislerud

Behandling av søknaden

Søknadene behandles i FoU-utvalget i mars. FoU-utvalget tar den endelige beslutning for tildeling av midler.

Det skal leveres kort rapport om bruk av midlene innen 15. mai påfølgende år.

Rapportene skal legges fram for FoU-utvalget.

chatbot-portlet