Skip to Content

Research

Research

Søknad om tildeling av FoU-tid

Alle undervisnings- og forskningstilsatte (UF) må søke om tildeling av FoU-tid hvert år. Fakultetet fortsetter resultatbasert tildeling av FoU-tid. Vurderingen av resultatene blir basert på publikasjoner og andre bidrag som blir registret i Cristin. Det blir stilt krav til faglig kvalitet og relevans, og søknaden må gjøre det sannsynlig at man kan oppnå resultater.

Søknadsskjema

NB! Nytt av året (2017) er at skjemaet foreligger i sterkt forenklet versjon. All statistikk leveres av FoU-seksjonen, og møte om arbeidsplan avtales mellom ansatt og nærmeste leder.

Kriterier for tildeling av FoU-tid

  • FoU-tiden skal resultere i tellende publikasjoner. Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige publikasjon som gir publikasjonspoeng i CRIStin. Som medforfatter må du ha kreditert HiOA som institusjon for bidraget ditt.
  • For kunstnerisk utviklingsarbeid kan det gis FoU-tid dersom arbeidet er fagfellevurdert og gir formidlingspoeng i CRIStin. I tilknytning til arbeidet må det klart fremgå at du har kreditert HiOA som institusjon for bidraget ditt.
  • Andre former for utviklingsarbeid (f.eks. pedagogisk- eller faglig utviklingsarbeid) som er nyskapende og publiserbart kan også kvalifisere til tildeling av FoU-tid.

Hvem kan søke om tildeling av FoU-tid?

  • Det er forventet at UF-tilsatte ved Fakultet for teknologi, kunst og design forsker eller ønsker å forske.
  • FoU-tid kan tildeles fast ansatte i førstestillinger (1. lektor, 1. amanuensis, dosent, professor I). Andre UF-tilsatte kan tildeles FoU-tid etter individuell vurdering.
  • Veiledende norm for tildeling av FoU-tid er for førstelektorer og førsteamanuenser inntil 30 %, og for dosenter og professorer 45 %.
  • Vikarer og andre midlertidige tilsatte som er tilsatt i inntil ett år, eller tilsatte som er tilsatt i mindre enn 50 % stilling tildeles normalt ikke FoU-tid.
  • For tilsatte som har redusert stillingsprosent reduseres tildelt FoU-tid med tilsvarende prosentandel.

Tildeling av FoU-tid

  • Avgjørelsen om tildeling av FoU-tid tas av instituttleder
  • Prodekan for FoU gir tilrådning til instituttleder i tråd med kriteriene for tildeling av FoU-tid.

Krav til søknaden

Alle relevante punkt i søknadsskjemaet skal fylles ut. Se også HiOAs retningslinjer for oppsett av arbeidsplaner.

Søknaden sendes:

Elektronisk til nærmeste leder (instituttleder/studieleder).

Søknadsfrist: 10. mars 2017.

Det skal kun sendes ett søknadsskjema fra hver søker.