Skip to Content

Registrering av sensorer og oppretting av kommisjoner

Hvorfor registrere sensorer i FS:

  • Ett system å forholde oss til, slippe skyggesystemer og slippe og være avhengig av enkeltpersoner.
  • Informasjon om sensorer/ kommisjonsmedlemmer vil være tilgjengelig i FS for alle; dvs. personalia, grad og fagfelt.
  • Informasjon om oppnevningsperiode og stedtilknytning blir tilgjengelig i FS.
  • Rapporter viser tilgjengelige, aktive sensorer innenfor fagområder/emner.
  • Rapporter som viser sensorhistorikk.

Viktig: Gode rutiner for vedlikehold og oppdatering av data i FS er nødvendig.

Aktuelle bilder

Følgende bilder må være oppdatert for at en fagperson skal være definert som sensor i FS, Fronter og UniUntis. Nærmere forklaring følger til hvert enkelt bilde.

Flere dialogbokser som ligger oppå hverandre i FS, som da skal vise hvordan man legger inn fagpersoner, personer og sensorer i FS. Kun et illustrasjonsbilde.

1. Person/ fagperson

(Person – Personbilder – Person/ fagperson)

Alle som er registrert i BAS blir overført med fnr og navn til FS (nattlig overføring). Dvs. at samtlige faglærere og timelærere skal være tilgjengelige i FS med grunnleggende personalia. Ekstern sensor må registreres inn manuelt dersom vedkommende ikke ligger i FS fra før av.

I dialogboksen "Person / Fagperson [PFAGPERS]" legger du inn innhold i høyre kolonne under "Ekstern", "Aktiv", "Permisjon og "Arbeidssted".

Bildet over viser informasjon som blir overført fra BAS. Man søker opp aktuelle sensor med navn eller fødselsnummer om man har dette. Det er viktig å definere om vedkommende er ekstern sensor eller ikke.

2. Fagperson samlebilde

(Person – Personbilder – Fagperson samlebilde)

I dette bildet kobles sensoren til rolle, emnekode og periode for aktuelle emner.

I dialogboksen "Fagperson samlebilde [FAGPERS-SAML]", i fanen "Personrolle", legger du inn nummer, rolle, peiode og prioritet.

Personalia overføres fra Person/ fagperson bildet (som med student-bildene). I fanen Personrolle må man legge til en ny rad og koble fagpersonen opp mot rollen som sensor i et gitt emne eller emner. Perioden må ha en start-dato og helst også en slutt-dato. Denne kan være lik perioden for oppnevning eller kortere.

Obs: Dersom vedkommende allerede har en personrolle (f.eks. FAGWEB, FRONTER 1 etc.), må det legges inn en ny rad for rollensensor.  

For de fakultetene som gir Frontertilgang til fagpersoner via FS; Dersom fagpersonen ligger inne med en av Fronter-kodene, er det viktig å tenke på hvilken rolle som registreres i sensorperioden, da disse gir forskjellige tilganger i Fronter.

Viktige adressefelt

Hvis rapport FS501.002 «kommisjon for eksamen» skal brukes (f.eks. for å informere Eksamenskontoret P46 om hvor besvarelser skal sendes), må adressen det skal sendes til registreres i feltet «arbeidsadresse». Dette uavhengig om det er jobb-, privat- eller ferieadresse.

Hvis du må endre i dette feltet, men ønsker å ta vare på arbeidssted + arbeidsadresse, kan dette legges inn i merknadsfeltet.

I "Fagperson samlebilde [FAGPERS-SAML]" kan du legge inn arbeidssted og arbeidsadresse inn i merknadsfeltet i venstre kolonne hvis det er annerledes enn det som ligger i høyre kolonne.

Obs! Feltet «arbeidssted» kommer også ut på rapport FS501.002. Sjekk at det ikke ligger motstridende informasjon i feltene for Arbeidssted og Arbeidsadresse (f.eks. firmanavn + privatadresse).

3. Sensoroppnevning

(modul Vurdering – Bilder – Sensor/ kommisjon – Sensoroppnevning)

Når man har opprettet vedkommende som fagperson og koblet til en rolle (sensor / lærer), skal man registrere selve oppnevningen for sensoroppdraget. Én sensor kan være tilknyttet flere fakultet. Legg til en Ny rad og registrer innpersonalia, stedkode, oppnevningsperiode og om vedkommende er ekstern sensor eller ikke.

Det er viktig at man registrerer både fra og til-dato i feltet «oppnevningsperiode» i henhold til retningslinjer for oppnevning av sensorer.

I dialogboksen "Sensoroppnevning [SENSOPP]" legger du inn oppnevningspeiode i nedtrekkslistene i andre linje.

4. Kommisjoner med sensorer

(modul Vurdering – Bilder – Sensor/ kommisjon – Kommisjon med sensorer)

Når man har opprettet vurderingskommisjoner, oppretter man videre kommisjoner med tilhørende sensorer. Kommisjonene må registreres først, deretter kobler man til sensorene i underbildet.

I dialogboksen "Kommusjoner med sensorer" legger du inn automatisk fordeling og antall oppgaver i tredje og fjerde linje.

Man kan fordele kandidatene på kommisjon manuelt, eller kjøre en rutine for automatisk fordeling av kandidater på kommisjoner på grunnlag av antall oppgaver og sensorer knyttet til vurderingsenheten.  «Automatisk fordeling» og «Antall oppgaver» må da være definert utfra hva man ønsker å gjøre. Dersom man manuelt vil fordele kandidatene skal det stå N for Automatisk fordeling.

5. Fordeling av kommisjoner/ kandidater

Rutine 551.001: Kommisjonsfordeling, fordeler kandidatene på kommisjoner.

Alternativt kan man manuelt fordele kandidatene på kommisjon i Vurderingsenhet samlebilde. Dette gjøres da i nederste del av bildet, under fanen Kandidat. Dette forutsetter at kommisjonen er opprettet (punkt 6).

6. Nyttige rapporter

501.001: Oppnevnte sensorer.

501.002: Kommisjon for eksamen:

  • Eksamenskontoret P46 benytter denne rapporten ved utsendelse av besvarelser til sensor.
  • Sjekk at adressen besvarelsene skal sendes til kommer frem på rapporten. Hvis det ikke gjør det, se punkt 2 for fremgangsmåte.

501.003 Sensoroppdrag

Man kan kjøre rapporten basert på Emne eller Sted. Husk å oppgi aktuell periode og eventuelt Eksamensperiode. Resultatet vises fordelt på sensor, dvs. at «Jørgen» kommer listet opp med alle kommisjonene han er en del av, så kommer neste sensor med sine kommisjoner osv. Det kan lønne seg å hente ut rapporten basert på Emne, slik at man kun får ut den informasjonen man er ute etter.

560.001: Kandidater i kommisjon

Her vises kandidatene kommisjonsvis. Den er ikke sortert på hverken kandidatnummer eller navn, men dette kan gjøres ved å høyreklikke i bildet, velge Sorter.  La første linje under «Columns» være «kommisjonslopenr» og legg til for eksempel «kandidatlopenr», trykk OK. Da vil kandidatnummerne sortere seg i oversikten. Navn vises også, men er fjernet i denne rutinebeskrivelsen.

501.004: Sensorhistorikk

Dette er en oversikt over sensorer som har blitt brukt i en gitt eksamensperiode. Man kan velge enten Sted eller Emne.

Eksamensperioden vises for hele kalenderår og man skriver dermed ikke termin (høst/vår) som ellers, men årstall-årstall.

220.010: Emneopplysninger

I fagperson samlebilde skal saksbehandler koble til hvilke emner fagperson er sensor for. I rapporten for Emneopplysninger kan man se flere opplysninger vedrørende emnet, for eksempel sensorer koblet til emnet.