Skip to Content

Research

Research

Om trykkstøtte

Formålet med trykkestøtte

 • Trykkestøtte skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med førsteutgivelse av vitenskapelige monografier og antologier, det vil si «egenandelen» forlagene krever for å gi ut boka.
 • Støtten kan gis med tilbakevirkende kraft innenfor dette kalenderåret.

Krav til en søknad om trykkestøtte

 • Minimum en forfatter i bokprosjektet må ha vært tilknyttet fakultet LUI mens manuskriptet ble utarbeidet (eller vesentlig endret).
 • Monografien/antologikapitlene må oppfylle de fire kriteriene for vitenskapelige publikasjoner gitt av UHR-rapporten Vekt på forskning . Det vil si at boken/kapitlene må gi ny innsikt til det akademiske fagfellesskapet, og stoffet må legges frem med klar teoretisk og empirisk forankring, slik at det er mulig for andre forskere å bedømme, og eventuelt bygge videre på resultatene.
 • Publikasjonen må utgis på et forlag som er godkjent av  kanalregisteret på nivå 1 eller 2.
 • Tilsagn og kalkyle fra et forlag som er godkjent på nivå 1 eller 2 i kanalregisteret må legges ved søknaden. Beløpet som forlaget krever for å gi ut boka må fremgå av dokumentasjonen.
 • Søkere som råder over, eller har søkt om annen finansiering i forbindelse med publiseringen må opplyse om dette i søknaden. Dette gjelder også dersom forlaget har søkt om/fått innvilget slik støtte til publiseringen. Tilleggsfinansiering diskvalifiserer ikke fra å få tildelt midler fra fak LUI.
 • Publikasjonen kan ikke ha vært utgitt tidligere (se mer informasjon om doktorgradsavhandlinger i neste punkt).
 • Dersom søknaden gjelder utgivelse av en doktorgradsavhandling som er blitt omarbeidet til en vitenskapelig monografi, så er det et krav at doktorgradsavhandlingen er blitt vesentlig bearbeidet. Med dette menes at utgivelsen må omfatte nye funn, justerte funn eller at vurderingskomiteens kommentarer er tatt med/bakt inn i monografien. Nytt forord eller forkortet versjon av avhandlingen er eksempler på endringer som ikke er tilstrekkelige.

Tildeling av trykkestøtte

 • Tildelingssummen bestemmes av det skriftlige kravet til egenandel som forlaget har satt frem.
 • Maksimal tildelingssum per utgivelse vil normalt ikke overgå kr. 150 000. Høyere søknadsbeløp må begrunnes godt.
 • Dersom det oppstår hard konkurranse om knappe midler, så kan det bli nødvendig å nedprioritere utgivelser som gir liten uttelling til fak LUI ved NVI-rapportering. Dette må imidlertid skjønnsmessig og helhetlig vurderes i hvert tilfelle.

Hvordan går du frem for å bruke pengene du har fått tildelt?

Hvis du har spørsmål om hvordan du går frem for å bruke pengene du har fått tildelt, ta kontakt med ditt institutts dedikerte økonomirådgiver:

Hvis du ikke kommer til å bruke trykkestøtten du har fått tildelt

Hvis noe kommer i veien slik at du ikke kan bruke midlene du har fått tildelt, så må du si fra deg tildelingen på epost til FoU ved LUI.

Frist for bruk av trykkestøtten

Fristen for å bruke trykkestøtten er 1. desember i samme kalenderår som søkeren mottok tildelingen.

Gi beskjed med begrunnelse innen 1. desember på epost til FoU ved LUI dersom du må overføre midlene fra ett budsjettår til neste.

chatbot-portlet