Skip to Content

Research

Research

Om prosjektmidler

Søknader om prosjektmidler vurderes etter kriteriene under.

Hvem kan søke om prosjektmidler?

 • UF-tilsatte som har FoU-tid kan søke om prosjektmidler.
 • Stipendiater vil i regelen ikke bli prioritert fordi stipendiater som er tilsatt i stipendiatstilling disponerer driftsmidler til doktorgradsarbeidet. Dersom du ikke har driftsmidler, eller har en annen spesiell situasjon, så kan du likevel søke. Husk å begrunne søknaden godt.

Krav til prosjekter som søker om støtte

Det forventes at det foreligger en ferdig utarbeidet prosjektbeskrivelse for det omsøkte FoU-prosjektet med klare mål om å tilvirke FoU-resultater:

 • Forskningsprosjekter forventes å publisere prosjektets resultater/konklusjoner som vitenskapelig(e) publikasjon(er) når prosjektet er ferdigstilt.
 • Utviklingsarbeid forventes også å tilvirke FoU-resultater. Det er sterkt ønskelig at utviklingsarbeid resulterer i vitenskapelige publikasjoner, men det er ikke et krav. Prosjektmidler kan også tildeles utviklingsarbeid som tilvirker FoU-resultater i formidlingskategoriene.

Det forventes at søkerens FoU-leder ( Vibeke Bjarnø, Inger-Marie Lindboe, Lars Gjelstad, Johan Hjulstad) er orientert om, og anbefaler, at vedkommende bruker sin FoU-tid på FoU-prosjektet det søkes om prosjektmidler til.

Et FoU-prosjekt som mottar prosjektmidler forventes å være i tråd med OsloMets strategiplan.

Om formålene det søkes om å få dekket

Formålene det søkes om midler til må være avgjørende for å kunne gjennomføre FoU-prosjektet og tilvirke prosjektets planlagte FoU-resultater.

Maksimal søknadssum er kr. 30 000.

Formålene det søkes om midler til skal være utgifter i inneværende kalenderår. Ubrukte FoU-midler vil bare unntaksvis bli innvilget overføring til neste budsjettår.

Beløpene det søkes om skal basere seg på innhentede tilbud fra aktuelle leverandører. Vi forventer at søknadssummene reflekterer de rimeligste anbudene i markedet som gir tilfredsstillende kvalitet.

Kostnader som kan dekkes

 • Innkjøp av materiell og utstyr (eks: kunstmateriell, teknisk utstyr, programvare, leker m.m. Utstyret må være avgjørende for gjennomføringen av FoU-prosjektet)
 • Utgifter i forbindelse med datainnsamling (reiseutgifter, honorering av lærere som medforskere m.m.)
 • Utgifter i forbindelse med feltarbeid (reise, opphold, tolketjenester m.m.)
 • Utgifter til arbeidsseminar for forskningsprosjektet
 • Utgifter til nettverksmøte med samarbeidspartnere/medforskere i pågående forskningsprosjekt
 • Kjøp av faglig bistand/veiledning/konsulenthjelp i forbindelse med forskningsprosjekt
 • Forskningsassistent
 • Transkripsjon
 • Leie av lokaler i forbindelse med kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Annet

Kostnader som ikke dekkes

Vurdering av søknaden

 • Prosjektbeskrivelsen må ha tydelige mål om at arbeidet skal resultere i konkrete FoU-resultater
 • Prosjektets potensiale for å bidra til økt vitenskapelig publisering
 • Prosjektets potensiale for å produsere FoU-resultater i formidlingskategoriene
 • Prosjektets potensiale for å bidra til økt kompetanse i forskerfellesskapet
 • Prosjektets potensiale for å bidra til bedre utdanning(er)

Øvrig prioriteringsorden

Hvis det blir kamp om midlene, så kan søkere som sist år mottok midler, og søkere med annen finansiering, få lavere prioritet.

chatbot-portlet