Skip to Content

Økonomi for ph.d.-kandidater

 ØKONOMI FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER

(ANSATT I REKRUTTERINGSSTILLING VED OSLOMET – FAKULTET SAM)

Regnskapsprosjekt
Alle doktorgradsstipendiater som er tilsatt i rekrutteringsstilling ved OsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskap (finansiert av OsloMet selv) har egne regnskapsprosjekter. Fram til og med 2016 starter prosjektnumrene med 15, og de har enten tre eller fire siffer til (eks. 15128 og 150012), mens fra 2017 starter alle med 20 og ytterligere fire sifre (eks. 200439). Prosjektet vil normalt ha et navn ala dette: Rekr.stip. OsloMet + ditt navn. Det er altså et helt eget regnskapsprosjekt for deg.

Alle prosjektene er knyttet opp mot budsjettenheter. De aktuelle er:

-          15271 Doktorgradsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap
-          15571 Doktorgradsstudiet i sosialt arbeid og sosialpolitikk
-          15300 Instituttledelse Journalistikk og mediefag
-          15600 Instituttledelse Handelshøyskolen

Regnskapsførsel/»skyggeregnskap»/egen oversikt
På regnskapsprosjektet føres alle kostnader knyttet til ditt doktorgradsprosjekt – både lønn og driftskostnader. Alle doktorgradsstipendiatene som er tilsatt i rekrutteringsstilling ved OsloMet har egne driftsmidler til disposisjon. For pågående prosjekter utgjør det kr 75 000 for hele stipendiat-perioden uavhengig av lengden på stipendiatperioden og uavhengig av budsjettår. Dette er en absolutt sum, men det er mulig å søke på andre midler (se eget avsnitt om det). Fakultetsadministrasjonen fører regnskapet for både driftskostnadene og for lønnskostnadene, men den enkelte stipendiat må selv ha et «skyggeregnskap» med oversikt over sin driftsmidler og bruken av dem. Du vil i UBW Web finne oppdatert regnskap for ditt prosjekt/deg. Du kan til enhver tid kontakte din økonomimedarbeider for å få sjekket at din oversikt er riktig, men vi har lettest tilgang til årets kostnader og ikke det du har brukt tidligere år, så derfor er det lurt at du har et eget «skyggeregnskap»/egen oversikt. Det bør du starte med en gang du starter din stipendiatperiode. Økonomimedarbeideren er Svein Amund Skara (sveinsk@oslomet.no) for 15271 og 15300, og Baki Vurucu (bakivu@oslomet.no) for 15571 og 15600. Husk at du da bare skal ha oversikt over driftsmidlene dine, og ikke lønnskostnadene.

Andre midler
Det er mulig å søke på andre midler. Blant annet er det mulig å søke utenlandsstipend fra OsloMet sentralt, og f.eks. støtte til transkribering og språkvask fra fakultetet.

Bestilling
Alle bestillinger skal være forhåndsgodkjent av din leder (ABI, JM og HHS av instituttleder, og SF ph.d.-leder). Reiser skal godkjennes elektronisk i reiseregningssystemet, og de bestilles hos Egencia via deres online-løsning. Alt annet bestiller du via «Min Bestilling» på OsloMets nettsider. Du skal oppgi en referanse ved bestillingene, og det skal være ditt koststed for din enhet:

ABI – 5200
JM – 5300
SF – 5571
HHS – 5600

Eksternfinansierte doktorgradsstipendiater
De som er tilsatt i doktorgradsstipendiatstillinger i eksternfinansierte prosjekter, har normalt ikke egne regnskapsprosjekt, men har det som del av driftsmidlene i det eksternfinansierte prosjektet.  Det er en fordel om også disse holder en oversikt over brukte driftsmidler, slik at det er mulig å ha en dialog med prosjktleder om dette.  For øvrig gjelder reglene for bestilling også for dem, men det vil være andre referanser og prosjektnumre. Informasjon om dette kan du få hos din økonomimedarbeider (ABI og JM: sveinsk@oslomet.no, SF og HHS: bakivu@oslomet.no).

12.februar 2020 Knut Sverre Bjørndalen Røang

chatbot-portlet