Lærlingeordningen ved OsloMet - Ansatt

Lærlinger - OsloMet som lærebedrift

template.back.to.overview Lærlinger - OsloMet som lærebedrift

OsloMet har som offentlig virksomhet ansvar for mottak av lærlinger. Her kan du lese ressursplanen for OsloMet som lærebedrift. Planen gjelder for perioden 2019–2022.

OsloMet som lærebedrift - Ressursplan 2019 - 2022

Innhold

 1. Innledning
 2. Kort begrepsforklaring
 3. Hovedmål
 4. Delmål
 5. Vi skal tilby
 6. Aktuelle lærefag ved OsloMet
 7. Forventninger til lærlinger
 8. Organisering og ansvar

Innledning

Regjeringen har inngått en samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) med partene i arbeidslivet. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Lærlingordningen i staten blir regulert av opplæringslova, statens personalhåndbok og arbeidsmiljøloven. 

Som offentlig virksomhet er mottak av lærlinger en del av OsloMets samfunnskontrakt. 

Ledelsen ved OsloMet besluttet i oppdragsbrevene for 2017 av at høsten 2017 skulle det være ansatt 12 lærlinger ved universitetet. Per høsten 2019 er det ansatt 11 lærlinger ved OsloMet.

For å styrke rekrutteringa av lærlinger, skal statlige virksomheter være tilknyttet Opplæringskontoret i staten (OK stat) eller være medlem av et annet opplæringskontor. OsloMet er medlem av OK stat. Statlige virksomheter skal bidra til å sikre driften til OK stat ved at opplæringskontoret får en tredjedel av lærlingetilskuddet. 

Kort begrepsforklaring

 • OK stat: Har overordnet ansvar for lærlingen med egen lærekontrakt 

 • Opplæringsplan: Er utarbeidet av OK-stat fra læreplanen til Utdanningsdirektoratet (Udir) 

 • Undervisningsplan: Avdeling/fakultet utarbeider denne fra Opplæringsplan etter lokale forhold og ressurser   

 • Koordinator: Har overordnet ansvar for alle lærlinger ved OsloMet og deres arbeidsmiljø 

 • Faglig leder: Har overordnet faglig ansvar for lærlingen  

 • Hovedinstruktør: Har særskilt ansvar for mottak og opplæring ved avdeling/fakultet 

 • Instruktør: Har særskilt ansvar for opplæring i et fagfelt 

Hovedmål

 • Ansette flere lærlinger ved OsloMet for at universitetet skal være med i prosessen for å øke antall lærlingeplasser i offentlige institusjoner slik Kunnskapsdepartementet krever.  

 • OsloMet skal fremstå som et attraktivt lærested. 

Delmål

 • Gi flere muligheten til opplæring og fagbrev etter 2 år med midlertidig ansettelse som lærling.  

 • Etablere nettverk med andre statlige lærebedrifter og deres koordinatorer og faglige ledere. Det er allerede etablert kontakt med UiB og NMBU, samt UiO, Skatteetaten og Administrasjonen til Stortinget.  

 • Heve kompetansen til alle som er instruktører. Det planlegges kurs for instruktører til lærlinger to ganger i året i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, Opplæringskontoret i Staten (OK stat) og OsloMet Akademiet. 

 • Jevnlige møter i ressursgruppen, som er et nettverk for koordinator og faglige ledere. Ressursgruppen evaluerer, er problemløsere, planlegger velkomstuke og deltar i avvikling av fagmandag for alle lærlinger.  

Vi skal tilby

 • God og relevant opplæring med kombinasjon av praksis og teori 

 • Godt kvalifiserte instruktører 

 • Nettverk for lærlinger 

 • Nettverk for instruktører  

 • Hjelpeverktøy for lærlinger og instruktører (kompetansebøker og oppgaver fra OK stat) 

Aktuelle lærefag ved OsloMet

 • IKT– servicefag

 • Kontor- og administrasjonsfag

 • Ortopediteknikk – 1 lærling, fagbrev i 2020 

 • Mediegrafikerfag – fra høsten 2020 

Mulig lærefag

 • Byggdrifterfag (krever et samarbeid med KLP, eier av vår bygningsmasse) 

 • Låsesmedfaget 

 • Renholderfaget (om en kollega behøver å formalisere sin kunnskap) 

Forventninger til lærlinger

En lærlingeplass er en del av den videregående opplæringen og lærlingene er ved OsloMet primært for å lære et fag. Det innebærer at vi ikke kan forvente at de skal yte på samme nivå som ordinære medarbeidere. Vi kan heller ikke forvente at de har basiskunnskap om arbeidslivet da de fleste er unge og uerfarne. Å være instruktør for en lærling vil dermed i første rekke handle om opplæring og veiledning.

Vi kan imidlertid forvente at de er dedikerte til lærebedriften og tar ansvar for egen opplæring. Vi kan også forvente at de følger de instrukser de får og utfører det arbeidet de blir pålagt etter beste evne. Videre kan vi forvente en gradvis økning i arbeidsinnsats – fra ca. 30% første halvår til ca. 80% siste halvår. Det er viktig å ikke anse lærlingen som en vikar, men det er riktig å gi en utfordring med selvstendige oppgaver.

Rekruttering av unge lærlinger i ulike lærefag vil blant annet føre til et større mangfold i arbeidsmiljøet. Lærlingene er en viktig ressurs for OsloMet. Spesielt vår IT-servicedesk har stor nytte av sine lærlinger i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sin førstelinje. Lærlingene i kontor og administrasjonsfag (KA) gir mye tilbake gjennom sin arbeidskraft ved førstelinjetjenestene ved Eiendom sentralt og Informasjonssenteret ved fakultetet for Helsevitenskap. Lærlingene er også en mulighet for å rekruttere dyktige medarbeidere som kjenner OsloMet.

Alle ansatte er har et kollektivt ansvar for våre lærlinger. 

Organisering og Ansvarsområder

Personalansvaret er i avdelingen/fakultetet der lærlingen er ansatt. Personalleder er den som: 

 • har generell oppfølging av lærling med godkjenning av fravær i SAP 

 • er kontaktperson til koordinator ved oppfølging av lærling 

Koordinator

Har følgende ansvar:

 • kontakt med OK stat 

 • samarbeide med aktuelle videregående skoler om rekruttering 

 • bidrar med rekruttering og ansettelser etter behov ved avdelinger/fakulteter 

 • gi intern informasjon til avdelinger/enheter om lærlingeordningen 

 • ansvar for velkomstuken for nyansatte lærlinger 

 • en-til-en samtale om forventninger for nye lærlinger  

 • organisere fagdag en gang i måneden 

 • oppfølging underveis, med spesielt fokus på trivsel 

 • godt samarbeid med faglige ledere/ utveksling av informasjon 

 • i samarbeid med faglig leder godkjenne fravær før fraværssøknaden sendes personalleder 

 • rekruttere instruktører og faglige ledere 

 • søke om godkjenning for faglige ledere til OK stat, eller Oslo kommune 

 • innkalle ressursgruppen til jevnlige møter 

 • evaluering av lærlingeordningen 

 • sikre og påse at lærlingen får et godt læremiljø, både faglig og sosialt  

 • følge lærlingene opp med regelmessige samtaler spesielt rettet mot trivsel og mottak på praksisstedene, samt være tilgjengelig når lærlingen ber om egen samtale 

 • ha ansvaret for saker som bringes til OK stat (tyngre saker)

Rekruttering innebærer følgende tiltak: 

 • Markedsføring: skape samarbeidsarena med aktuelle skoler for direkte rekruttering 

 • Annonser – utlysning sendes til skoler, i aviser og på nettsidene 

 • Bruke Vigolistene fra OK stat

Ved mottak av nyansatte lærlinger har OsloMet følgende program i velkomstuka: 

 • Felles mottak av lærlingene august eller september – fem dager – bli kjent med OsloMet, hverandre og instruktørene, ordne brukerkonto og ansattkort 

 • Lokalt introduksjonsprogram (program for de første 14 dager) 

Felles opplæringstiltak er etablert: 

 • Benytte kurstilbudet til OsloMet – fagkurs (inkludert e-læring) med egne særskilte tilbud for lærlingene: lovverk, reglement, HMS, innkjøp mm. Det siste tilbys også under fagmandagene 

 • Kurs ved OK stat, for eksempel innføringskurs i økonomidelen av pensum for lærlinger ved KA 

Nettverk som allerede er etablert og som må følges tett opp: 

 • Forum for lærlinger – faglig og sosialt treffsted med felles lunsj en time en gang i måneden  

 • Avslutning til jul og sommer 

 • Markering av bestått fagbrev med avslutning av lærlingeperioden ved OsloMet 

Faglig leder

Har følgende ansvar: (kan variere noe med tanke på fagområde)

 • behjelpelig med å rekruttere nye lærlinger 

 • utvikle et årshjul etter de faglige kravene til opplæringsplanen, relatert til det som avdeling/fakultet kan tilby ved en undervisningsplan

 • forankre opplæring hos leder i avdeling/fakultet der lærling mottar opplæring. Videre utpeker leder hovedinstruktør som faglig leder samarbeider med 

 • informere avdeling/fakultets instruktører og deres ledere når lærling skal begynne  

 • gi lærlingen tilbakemeldinger på sine ukentlige logger 

 • faglig oppfølging av lærling hver måned 

 • oppstarts- og avslutningsmøte med hovedinstruktør og lærling ved hver praksis og fordypning 

 • planlegge og gjennomføre halvårssamtaler i andre og tredje halvår. Anbefaler da også en statussjekk på hvordan lærlingen ser sin fremgang etter opplæringsplan for å avklare svake punkter 

 • finne egnet fordypningssted i samarbeid med koordinator, hovedinstruktører og lærling 

 • rekruttere en kontaktperson for lærlingens fagprøve, etter instrukser fra prøvenemda 

 • nært samarbeid med koordinator, ved ansettelser, revidering av handlingsplan og halvårlig evaluering  

 • delta i ressursgruppen 

 • medvirke til å utvikle kurs for alle instruktører  

 • sikre et godt læremiljø med høy faglig kvalitet 

 • rette HR-relaterte spørsmål til koordinator  

Hovedinstruktør

Har følgende ansvar: (vil variere noe med tanke på fagområde)

 • forankre rollene som instruktører hos leder og kolleger 

 • avklare tid, instruktører og ressurser til opplæring og planlegging 

 • lage en intern undervisningsplan etter krav fra opplæringsplan (i samarbeid med faglig leder) 

 • delta på interne kurs og kurs for instruktører arrangert av OK stat 

 • gi tilbakemelding på ukentlige logger 

 • oppstarts- og avslutningsmøte med faglig leder og lærling ved praksis og fordypning 

 • delta i eget nettverksforum for instruktører - faglig og sosialt treffsted  

 • sikre et godt læremiljø med høy faglig kvalitet 

 • rette faglige spørsmål fra lærling og instruktører til faglig leder 

 • rette HR-relaterte spørsmål til koordinator  

Instruktør

Har følgende ansvar: (vil variere noe med tanke på fagområde)

 • opplæring og oppfølging av lærlingen i et godt læremiljø med høy faglig kvalitet 

 • avstemme undervisningsplan som er utarbeidet av hovedinstruktør  

 • delta på interne kurs og kurs for instruktører arrangert av OK stat 

 • gi tilbakemelding på ukentlige logger i sitt fag 

 • gi nødvendig utfyllende tilbakemelding til hovedinstruktør til avslutningsmøte for hovedinstruktør, faglig leder og lærling  

 • delta i eget nettverksforum for instruktører – faglig og sosialt treffsted  

Opplæringskontoret (OK stat) 

Bidrar med: 

 • rekruttering av nye lærlinger 

 • lærlingekontrakt 

 • kontakt med koordinator 

 • at faglige ledere får godkjenning av Utdanningsetaten 

 • oppfølging av lærling i samarbeid med koordinator 

 • møter med lærling hvis det oppstår problemer 

 • deltagelse på møter på arbeidsstedet 

 • gjennomføring av testfagprøven og melde lærlingen opp til fagprøven 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner