Interne finansierings- og støtteordninger | Forskningsmidler - Ansatt

Internal funding and support schemes

Internal funding and support schemes

OsloMet can provide several internal funding and support schemes for research groups and researchers - both at the faculty /centre and centrally. The funding is meant to contribute to position and strengthen our research groups nationally and internationally.

Please do also take note of the numerous external funding schemes that serve the same purpose, see external funding opportunities.

Relevant internal announcements at the faculty / centre

Relevant internal announcements centrally

 1. Strategy funding from the R&D committee
 2. Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet 
 3. Seed funding
 4. Opportunities abroad (overseas scholarships and stays abroad)
 5. Internationalisation funding
 6. Open Access

Strategy funding from the R&D committee

The R&D committee is annually announcing central strategy funding to which UF employees at OsloMet may apply. Relevant activities in previous announcements include publishing scholarships and support for the preparation of applications for external funding.

Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet

OsloMets strategy 2024 identifies the goal of "developing three to five academic environments of particularly high quality, at least one of them in technology subjects."

We hereby announce a call for academic environments based at OsloMet to apply for status as Excellent Academic Environment (EAE) for the period 2021-2024. 

Seed funding

The research programmes (HOV and Storby) are normally announcing funding meant for research projects at OsloMet in their initial phase as well as activities that contribute to build new interdisciplinary research. All UF employees at OsloMet may apply for seed funding.

Employees at all faculties /centres at OsloMet may apply for seed money, as long as the application is relevant to HOV’s research field.

Opportunities abroad

 • Overseas scholarships for PhD and postdocs. OsloMet offers overseas scholarships in order to stimulate increased international research experience and to encourage the academic environments’ involvement in international research networks. Who will be entitled to the scholarships may vary, see Overseas Scholarships 2017.
 • Through the Erasmus+ Programme, staff members may apply for a grant to visit a partner institutions or another institution in Europe.

  The grant can be used for teaching or training purposes. The application deadlines are 15 May, 15 October and 15 February.

Internationalisation funding

Internationalisation funding from the R&D section. OsloMet offers support to environments who wish to position themselves internationally and to seek EU’s research programmes. The offer is managed by the R&D section.

Open Access

Both Norwegian and international research funders require that the research must be available on the internet. The results must be published in Open Access, whether by depositing (self-archiving) the article in the open archive or by publishing directly in Open Access journals.

If you wish to publish in Open Access journals, but lack the money for the publishing expenses (article processing charge - APC), you may apply for funding for the payment of the publication fee.

 • Call for Excellent Academic Environments (EAE) based at OsloMet

  OsloMets strategy 2024 identifies the goal of "developing three to five academic environments of particularly high quality, at least one of them in technology subjects."

  We hereby announce a call for academic environments based at OsloMet to apply for status as Excellent Academic Environment (EAE) for the period 2021-2024. (Information in English only).

 • Utenlandsstipend

  Utenlandsstipend for ph.d.-studenter og postdoktorer

  • For å stimulere til internasjonal nettverksbygging og styrket samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer, lyser universitetet ut utenlandsstipend til ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet, se Utlysning for 2020.

  Erasmus+ utveksling for ansatte

  • Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa.

  • Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.

  • Søknadsfrister er 15. mai, 15. oktober og 15. februar.

 • Internasjonaliseringsmidler: PES/POS

  Universitetet tilbyr støtte til miljøer som vil posisjonere seg internasjonalt og søke EUs forskningsprogrammer. Tilbudet forvaltes av FoU-avdelingen.

 • Open access

  Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskningen skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres i Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i åpnet arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

  Ønsker du å publisere i Open Access tidsskrifter, men mangler penger til forfatterbetaling (article processing charge - APC) kan du søke om midler til betaling av publiseringsavgift.

  Booster-prosjektet

  Mål og aktiviteter for Booster-prosjektet

  Booster-prosjektet skulle bidra til å øke andelen eksternfinansierte prosjekter ved OsloMet.

  Målet for Booster-prosjektet var

  • at forskergruppene skulle bli synlige nasjonalt og internasjonalt
  • bli en foretrukket partner og leder i samarbeidsprosjekter
  • øke sin kompetanse om finansieringsmekanismer.

  Prosjektet var delt inn i tre faser og gikk over tre år. Forskningsgruppene og dedikerte, erfarne FoU-rådgivere jobbet sammen.

  Fase 1 - kartlegging

  Vi kartla gruppenes sterke sider og utviklingsmuligheter og fant fram til relevante finansieringskilder.

  Fase 2 - strategi

  Vi utviklet en strategi for innhenting av ekstern finansiering, validerte ulike søknadsideer, profilerer gruppen og hevet søkerkompetansen.

  Fase 3 - posisjonering

  Vi jobbet med konkrete søknader og posisjonerte oss mot kommende utlysninger.

  Dette fikk Booster-gruppene

  Gruppene fikk et skreddersydd opplegg tilpasset sine behov. Alle forskningsgrupper som deltok i Booster-prosjektet fikk

  • en stipendiatstilling finansiert av OsloMet
  • egne strategiske midler til oppfølging av aktiviteter
  • tett oppfølging av dedikerte medlemmer fra EU-teamet
  • frikjøp av tid til oppfølging av søknader
  • gratis konsulenthjelp fra eksterne aktører som OsloMet har avtale med

  EU-teamet bidro med

  • rådgiving til oppdatert profil for forskningsgruppen på nett for økt synlighet
  • spesialiserte kurs
  • CV-analyse for gruppens medlemmer sett opp mot EUs CV-mal
  • oversikt over faglige arrangementer og nettverk nasjonalt og internasjonalt

  Kriterier for opptak til Booster-prosjektet

  Grupper ble valgt ut av fakultetsledelsen i samarbeid med EU-teamet. Forskningsgruppene ble valgt ut fordi de hadde

  • forskning av høy kvalitet
  • sterk motivasjon og ambisjon om å hente inn eksterne midler, synliggjøre og videreutvikle forskningsgruppen
  • god tematisk match og relevans i Forskningsrådet og Horisont 2020
  • kapasitet (God balanse av ressurser med tanke på folk og kompetanse i gruppa, tid og anledning til å bidra)
  • god lederstøtte fra nærmeste leder og dekan

  Aktive deltagere i Booster-prosjektet

  Tidligere deltagere

Kontaktpunkter FoU

Contact

FoU ved AFI

Contact

Contact

Kontaktpunkt

Url :
SIFO

Contact

Contact

Contact

Contact

R&D NIBR

Url :
NIBR

Contact