Skip to Content

Innlevering og disputas på SAM fakultetet

Innlevering og disputas på SAM fakultetet, må sjekkes

Oversikt

Her har vi prøvd å samle hva du trenger å vite om prosessen fra innlevering til disputas og kreering.

Tidspunkt for komitéforslag

Søknad om innlevering

Format og innsending

Bedømmelse

Errataliste

Endelig opptrykk

Prøveforelesning og disputas

Doktormiddag

Kreering

AnkerTidspunkt for komitéforslag

Det er viktig at komitéen er på plass ved innleveringstidpunktet for å unngå forsinkelser. Planlegging av komite kan gjerne starte tidlig, og bør være i gang de to siste månedene før innlevering. Komitéen må stå i forhold til hverandre. Formelle krav til komiteen ligger i ph.d.-forskriften § 6-3 (lovdata.no), og den skal godkjennes i doktorgradsutvalget. Veileder er ansvarlig for komiteforslaget, i samråd med kandidaten. Videre må veileder sørge for at komitemedlemmene har bekreftet interesse for oppdraget. Habilitetserklæring må utfylles av komiteen. Forslaget legges deretter fram for ph.d.-leder. Det tredje medlemmet fungerer som koordinator og oppnevnes internt, og er gjerne fra instituttet. Koordinator skal lese avhandling og veilede komitéen i deres innstilling. Koordinator må kunne de formelle kravene, hva som kreves for norsk disputas.

AnkerSøknad om innlevering

Når avhandlingen er klar for innlevering og kursprogrammet er gjennomført, sender du en søknad (ODT) med anmodning om å få avhandlingen vurdert for ph.d.-graden. Søknaden sendes/leveres til administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet.

Søknadens innhold

Informasjon om hvor og når arbeidet er utført.

Det skal fremkomme hvem som har vært din hovedveileder og medveileder.

Det skal fremkomme om arbeidet leveres inn for første eller andre gang og at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn ved annen institusjon.

Oppgi kurs du har fullført og eventuelle godkjente innpasninger. Oversikten finner du i din studentweb.

Ved artikkelbaserte avhandlinger må du skrive kort om artiklenes status: hvor og når de er publisert, akseptert for publisering, innsendt eller liknende.

Vedlegg

Dersom du har medforfatter på en eller flere av artiklene dine legger du ved et utfylt medforfatterskjema (Word-dokument) for medforfatterskap.

Du skal legge ved utfylt erklæring om innhenting av alle nødvendige konsesjoner og eventuelt kopi av alle nødvendige godkjenninger. 

Eventuell intervjuguider, spørreskjema, forespørsler etc.

AnkerFormat og innsending

Samtidig med at du sender søknad om å få avhandlingen bedømt, sender du avhandlingen som vedlegg på e-post til administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet ved fakultetet. Det  skal sendes inn som én fil.

Chicago og APA stil er vanlig i samfunnsvitenskapen og kan anbefales. Uansett er det viktig å være konsekvent i den valgte stilen. For artikler og kapittel i bok blir det naturligvis tidsskriftet eller boken som avgjør malen. 

Ellers er det følgende som gjelder:

Brødtekst: Time New Roman, 12 pkt. tekst

Linjeavstand 1,5.

Marg 2,5 cm.

Avhandlingsoppsett:   

På første side skriver du kun tittel og navnet ditt. Læringssenteret vil sørge for at forsiden blir riktig.

Forord (kan sendes inn når avhandling er under vurdering, men må innsendes i god tid før innstillingen forventes å være klar).

Sammendrag/abstract på norsk og engelsk, en til to sider  på hvert språk.

Innholdsfortegnelse. Sidenummereringen begynner ved innholdsfortegnelsen (forord og sammendrag skal ikke side nummereres og de skal heller ikke inn i innholdsfortegnelsen).

Liste med oversikt over vedlegg og artikler.

Kappen.

Referanselisten

Artiklene.

Vedlegg/appendix.

Administrativt ansvarlig oversender filen for redigering og trykking til ansvarlig for skriftserier ved Avdeling for forskning og bibliotek. OsloMet har egen mal og layout for opptrykk av avhandlingen som tar hensyn til at den skal nedskaleres.

OsloMet skriftserie.

Vår kontaktperson og skriftansvarlig for ph.d.-avhandlingene er Kristin Larsen på Læringssenteret (Avdeling for forskning og bibliotek). Alt sendes via ph.d.-adm., som deretter videresende til henne. Hun tilrettelegger og sender avhandlingen til trykking.

Det er viktig at du er tilgjengelig og godkjenner redigeringen før avhandlingen blir sendt til trykking. Første opptrykk som oversendes bedømmelseskomiteen er på fem (5) eksemplar hvor du får ett. Merk at disse første fem eksemplarene kun er arbeidsopptrykk for komiteen.

AnkerBedømmelse

Etter at du har levert inn din søknad om fremstilling til ph.d.-graden vil fakultetet kontrollere at du oppfyller vilkårene for å få bedømt avhandlingen. Dersom du oppfyller vilkårene sender fakultetet saken videre til doktorgradsutvalget med anbefaling om at du fremstilles for ph.d.-graden. Med bakgrunn i § 6-3 i Forskriften om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet – storbyuniversitetet vil det samtidig bli foreslått medlemmer til bedømmelseskomiteen. Det er doktorgradsutvalget som formelt godkjenner bedømmelseskomiteens sammensetning.

For å sikre rask saksgang oppnevnes ett av medlemmene som leder av komiteen. Det er normalt at komiteens leder er en faglig tilsatt ved fakultetet. Leder skal sørge for at arbeidet kommer raskt i gang, og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes. Leder sørger også for at det raskt fastsettes dato for eventuell disputas. Det anbefales at disputasen legges til virkedager. Fremdriftsplanen skal i utgangspunktet legge opp til at innstillingen foreligger senest tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Så snart bedømmelseskomiteen har fastsatt dato for evt. disputas vil du få beskjed om dette. Innstillingen fra komiteen vil normalt foreligge fire til fem uker før planlagt disputas dato.

Vi ber deg også om å lese   Retningslinjer for vurdering av graden ph.d. ved OsloMetLegg spesielt merke til kapittel fem som beskriver hvilket utfall bedømmelsen kan få.

Når innstillingen foreligger har du en frist inntil 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Dersom du ikke ønsker å fremstille skriftlige merknader, ber vi deg melde fra så snart som mulig om dette. Merk og at dersom innstillingen er enstemmig positiv er det sjelden grunn til å komme med merknader.  

AnkerErrataliste

Du kan søke om å få rette formelle feil i avhandlingen ved å legge ved en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet, som skrivefeil, feil i referanse, feil lenke, men ingen endringer av substansiell art. Søknad må foreligge innen fire uker før forventet innstilling fra komiteen er klar. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene kan korrigeres. Korrigering kan bare skje én gang. Errata listen vil bli lagt ved i det endelige opptrykket av avhandlingen.

AnkerEndelig opptrykk av avhandlingen

Et endelig opptrykk av avhandlingen på rundt 70 eksemplarer, med forord og eventuell errataliste, trykkes opp når innstilling er klar og fakultetet har foretatt den formelle godkjenning av disputasen. Kandidat får fem eksemplarar, fakultetet  får ti og ca. 50 eksemplarer legges ut ved disputasen. Kopi sendes og til Nasjonalbiblioteket, til Læringssenteret ved Universitetet og til biblioteket på Kjeller.

Kandidaten kan eventuelt bestille flere og betale for dem selv. Før disputas må dette gå via Læringssenteret. Etter disputas kan avhandlingen kjøpes via OsloMet nettbokhandel.

AnkerPrøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas avholdes normalt på samme dag. Normalt vil dekan eller prodekan ved fakultetet være disputasleder.

Prøveforelesning

Bedømmelseskomiteen bestemmer tema for oppgitt emne for prøveforelesningen. Du får oppgitt temaet ti virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Fakultetet sørger for at oppgitt tema for prøveforelesning formidles til deg.

Disputaslederen leder prøveforelesningen.

Selve prøveforelesningen skal ta 45 minutter. Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende de en ville forvente å finne blant viderekomne studenter i faget. I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling.

Komiteens vurdering av prøveforelesningen bekjentgjøres før disputasen.

Disputas

Disputasens leder har ansvar for å disponere tiden hensiktsmessig i henhold til gjennomføring av disputasens ulike deler og innen den tidsramme som er satt for disputasen som helhet.

Opponentene fordeler selv oppgavene seg imellom. Det legges opp til at disputasen totalt, inklusive en pause på cirka 15 minutter mellom de to opponentene, skal ta høyst tre timer. Andreopponenten bruker vanligvis noe kortere tid enn førsteopponenten.

Vanligvis er det førsteopponenten som innledningsvis redegjør for resultatene av den vitenskapelige avhandlingen, og gjerne setter avhandlingen inn i en større faglig sammenheng. Førsteopponenten innleder deretter opposisjonen og åpner for de konkrete diskusjons- og ankepunktene i avhandlingen, og som du som kandidat skal svare for. Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponentene og deg vedrørende problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Det vil bli lagt spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som du har trukket i ditt arbeid.

De problemstillinger som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komitéinnstillingen. Opponentene vil bestrebe seg på – så langt det er mulig – å gi diskusjonen en form som gjør at også de som ikke har lest avhandlingen eller kjenner fagfeltet inngående kan følge diskusjonen.

Disputasleder vil åpne for at øvrige tilstedeværende gis anledning til å delta i drøftingen ex auditorio etter at de ordinære opponentene er ferdig med sin opposisjon. Disputasleder avslutter disputasen.

Dipsutasleder spør derettetter kandidaten om hun /han har noen kommentarer.  Her er det vanlig å takke de som har vært involvert i avhandlingsarbeidet og disputasen, som komiteen og veiledere, arbeidsgiver og doktorgradsprogrammet, kollegaer, venner, familie og fremmøte på disputasen... 

Disputasleder erklærer disputasen for avsluttet. Komiteens vurdering av disputasen gis i innberetning på egne protokollark.

AnkerDoktormiddag

Så snart du vet dato for oppsatt disputas bør du forberede deg på feiring når det hele er over. Det er opp til deg hvordan du ønsker markeringen, men det er vanlig å arrangere en fest, stor eller liten etter at disputasen er gjennomført. Her inviteres disputasens leder, bedømmelseskomiteen, veiledere og programleder.  Doktoranden sender selv ut invitasjonen til middag/festen. Det er vanlig at eventuelle taler holdes i denne rekkefølgen: doktoranden, disputaslederen eller dennes stedfortreder, det tredje medlemmet av bedømmelseskomiteen og veileder.

Et annet alternativ er først en formell fest for komiteen, veiledere og nær familie, deretter åpning for venner. Det er og blitt noe mer vanlig med kuvert sum fra gjestene. Hør gjerne med dine tidligere medstipendiater, nå doktorer, for tips. Du har og rett på fradrag for utgifter i forbindelse med doktorgradsmiddag. Både utlegg for middag til komitemedlemmer og utlegg til festklær for disputasmiddag kan trekkes fra skatten. Ta vare på kvitteringer og sjekk skatt.no for detaljer.

Merk at dersom du ønsker en litt større fest bør du tidligst mulig sjekke ut mulige lokaler.

AnkerKreering

Kreering er den øverste formelle godkjenningen av ditt doktorgradsarbeid - du blir kreert (utnevnt) til graden philosophiae doctor. Det er styret ved OsloMet som formelt godkjenner hele ditt doktorgradsløp.

Kreeringsseremonien er lagt til våren. Universitets rektor leder denne seremonien. Det blir gitt en kort omtale av avhandlingen din, og du får ditt vitnemål. Etter seremonien er det en enkel sammenkomst i regi av universitetet.
Universitetet vil sende deg en invitasjon til kreeringseremonien. Det er forventet pent antrekk ved kreeringen. Det er hyggelig om du inviterer din nærmeste familie og venner til denne seremonien.

Dersom du ikke kan delta på kreeringen, får du tilsendt vitnemålet til din privatadresse etter kreeringen. Husk å sørge for at du har korrekt postadresse i StudentWeb.

 

 

 

chatbot-portlet