Skip to Content

Retningslinjer for forlengelse av ansettelsesperioden ved koronarelaterte forsinkelser

Disse retningslinjene gjelder deg som er stipendiat eller postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Retningslinjer for forlengelse av ansettelsesperioden ved koronarelaterte forsinkelser for stipendiater og postdoktorer ved Fakultet for samfunnsvitenskap høsten 2020

Søknadsfristen var 1. september 2020 for forlengelser av ansettelsestiden for stipendiater og postdoktorer som følge av nedstengning av campus og hjemmesituasjon i perioden 13.03.20-30.06.20. Søknadene vi har mottatt i denne første fasen er ferdigbehandlet.

Situasjonen for høsten 2020 er annerledes enn den var før sommerferien:

  • For det første er barnehager og skoler høsten 2020 åpent med fysisk tilstedeværelse som normalordning.
  • For det andre er campus delvis gjenåpnet, og vi tillater at inntil 50 prosent av kontorene kan brukes. Stipendiater og postdoktorer blir prioritert ved tilstedeværelse. Forhold ved hjemmekontor har dermed ikke like stor betydning for stipendiaters fremdrift.

Terskelen for at barn må være hjemme fra barnehage og skole, er imidlertid vesentlig lavere nå som følge av smittevernregler, og barn kan bli satt i karantene. Videre kan barn også bli syke av andre årsaker enn covid-19. For å imøtekomme dette, er kvoten for syke barn nullstilt fra 1. juli 2020. Det vil si at den kvoten man vanligvis har for syke barn i løpet av et kalenderår, gis for et halvt år i stedet.

Videre er det innført to nye ordninger for barnerelatert fravær:

Søknad om dette sendes i SAP-portalen eller DFØ-appen. Ved søknad om sykt barn-dager er det fint om du oppgir om fraværet er koronarelatert i merknadsfeltet.

Ved søknad om utvidet kvote for sykt barn-dager skal dette sendes til din leder med kopi til din HR-saksbehandler. Vedlagt søknaden må det være bekreftelse fra lege der barnet holdes hjemme fra skole/barnehage av særlige smittevernhensyn. I de tilfeller skole/barnehage blir midlertidig stengt må det legges ved bekreftelse fra skole/barnehage
. HR forlenger arbeidskontrakten tilsvarende de dagene du eventuelt har fått innvilget i SAP innen utgangen av 2020.

Fakultet SAM har en særordning der stipendiater kan søke om inntil 30 dager forlengelse mot slutten av ansettelsesperioden som følge av enkeltdager med sykt barn. Denne ordningen gjelder fortsatt for eventuelle «sykt barn»-dager utenom den ekstraordinære koronaperioden 13.03.2020-31.12.2020

Selv om samfunnet på flere områder har gjenåpnet, vil imidlertid enkelte stipendiater og postdoktorer for eksempel oppleve utfordringer med datainnsamling som følge av koronarelaterte forhold. Vi åpner for at stipendiater og postdoktorer som etter 13. mars 2020 har blitt forsinket av faglige grunner, får muligheten til å søke om forlengelse av ansettelsen på inntil tre måneder. Denne forlengelsen gis i tillegg til eventuell forlengelse innvilget i første søkerunde med frist 1. september.

Krav til søknader er at:

  • det kan dokumenteres at datainnsamling som skulle skje etter 13. mars 2020 ikke kunne gjennomføres/måtte utsettes, eller det er andre faglige årsaker til at prosjektframdriften er forsinket, som for eksempel at du ikke har fått tatt obligatorisk kurs eller seminar.
  • det er utarbeidet en revidert framdriftsplan og beskrivelse av framgangsmåte for å komme i mål med prosjektet i en smittevernsituasjon.

Søknader om forlengelse må inneholde redegjørelse av de to punktene. Søker må oppgi hvor mange dager forlengelse det søkes om. Stipendiater må legge ved signert anbefaling fra veileder.

Frist for å søke er 15. november 2020.

Søknaden sendes på e-post til nærmeste personalleder (med kopi til HR) som behandler hver søknad individuelt. Personalleder innvilger eller avslår søknaden. Når leder har tatt sin beslutning, så forlenger saksbehandler på HR arbeidsavtalen med det antall arbeidsdager som eventuelt er innvilget. Saksbehandler på HR er for de fire instituttene på Fakultet for samfunnsvitenskap er:

ABI: Mette Sandberg
Handelshøyskolen: Ståle Bie
JM: Hanne Landen
Sosialfag: Tore Vogt

Retningslinjene gjelder for stipendiater og postdoktorer som er ansatt på Fakultet for samfunnsvitenskap. Retningslinjene gjelder ikke for de stipendiater som er tatt opp på et av fakultetets doktorgradsprogram, men som ikke har et ansettelsesforhold på fakultetet.

 

22.09.2020

Dekan Oddgeir Osland

chatbot-portlet