Emne samlebilde | Felles studentsystem - Ansatt

Emne samlebilde

Emne samlebilde

I Emne samlebilde registreres alle grunnleggende og viktige opplysninger om et emnes oppbygging og tilhørighet, og man kan legge føringer for planlegging av bl.a. undervisning og vurdering.

Felt/Kolonne Hva Rapporteres til
Emnekoder For koding av emner, se egen rutine. Du skal alltid bruke versjonskode 1. DBH, SSB, Lånekassen
Navn Kortversjon kun på norsk. Husk navn på bokmål og engelsk. Vi anbefaler at også nynorsk emnenavn legges inn. DBH, SSB, Lånekassen
URL Lenke til emnets beskrivelse. Vises i Studentweb. Brukes ikke på OsloMet per i dag.  
Periode vurdering Hvilken termin emnet har vurdering første og siste gang.  
Periode undervisning Hvilken termin emnet har undervisning første og siste gang.  
Studieprog rapp. Studieprogram som emnet skal knyttes til i forbindelse med rapportering til DBH. Se også fane Studieprogram i Emne samlebilde. DBH, SSB
Fag sortering Hvilken hovedfagkode emnet sorterer under. Feltet skal ikke ha verdi. DBH, SSB
NUSkode Skal være det samme som studieprogrammet, hvor den ajourføres av FS-hjelp. DBH, SSB, Lånekassen
Uri samling vitenarkiv Ingen beskrivelse.  
Adm.ansv. (administrativt ansvarlig) Stedkode som er administrativt ansvarlig for dette emnet, skal vanligvis være det samme som studieprogrammet emnet tilhører. Alle rapporter bruker denne rapporten ved utplukk på stedkode. DBH
Studieansv. Stedkode for studieansvarlig. Disse to stedkodene skal vanligvis samsvares.  
Tidligere knyttet Tidligere administrativt sted for emnet. Brukes ikke ved OsloMet  
Samarbeidsinst Om emnet er i samarbeid med andre institusjoner. Kun til info.  
Studienivå Riktig nivå velges fra rullegardinen. DBH, SSB, Lånekassen
Vekting Antall studiepoeng på emnet. DBH, SSB, Lånekassen
Varighet und Undervisningen i antall enheter, for eksempel antall semestre.  
Emnetype Brukes kun PRAKSIS og VURDERING. Emner av type ADMIN blir ikke rapportert. Emner av typer UNDERVISNING er kun der studentene skal melde seg til undervisning og ikke til vurdering, brukes ordinært ikke ved OsloMet  
Studierettkrav J/N om det er krav til studierett for å melde seg til undervisning i emnet. Ordinært skal det være J i dette feltet slik at kun de som studentene som har studierett på emnet får meldt seg opp.  
Hovedinstrument Brukes ikke ved OsloMet  
Antall forsøk lovlig – vurdering/Gjelder fra Antall lovlige forsøk for å bestå eksamen(vanligvis 3), samtidig for hvilken termin forsøkene gjelder fra.  
Antallforsøk lovlig undervisning/gjelder fra Antall ganger en student skal kunne melde seg til undervisning på et emne, samt for hvilken termin dette gjelder fra.  
Påmelding DIREKTE: Direkte påmelding til emnet på Studentweb, skal ordinært brukes der det ikke er undervisningsopptak. SØKNAD: Påmelding via Studentweb og påfølgende undervisningsopptak. MANUELL: Påmelding kun ved fysisk oppmøte (skal ikke brukes). NB! Blank felt tolkes som SØKNAD. DIREKTE brukes på de fleste emner på HiOA.  
Etteranmelding DIREKTE: Direkte påmelding til emnet på Studentweb, skal ordinært brukes der det ikke er undervisningsopptak. SØKNAD: Påmelding via Studentweb og påfølgende undervisningsopptak. MANUELL: Påmelding kun ved fysisk oppmøte (skal ikke brukes). NB! Blank felt tolkes som SØKNAD. DIREKTE brukes på de fleste emner på HiOA.  
Fjernundstatus J/N om emnet har fjernundervisning.  
Aut.undmelding Emner som er en del av utdanningsplanen skal ha N i dette feltet. Kun J om emnet ikke tilhører en utdanningsplan og studentene automatisk skal bli meldt til undervisning ved vurderingsoppmelding.  
Beregn kval. UM N/J om kvalifisertstatus skal beregnes manuelt eller ikke ved kjøring av undervisningsopptakrutine.  
Påkrevd Ja –svar Om det kreves Ja svar på undervisningsmelding for å beholde plassen på emnet. Denne skal i de alle fleste tilfeller ha N på OsloMet.  
Påkrevd oppmøte J/N om status oppmøte må registreres på undervisningsmeldingen til studentene.  
Enkeltemneoppt Angir om alle studenter med GSK skal kunne melde seg til undervisning i emnet, uavhengig av deres studierett. For å kunne melde seg til eksamen, må disse studentene som ikke har studierett, først ha fått tilbud om undervisning på emnet. Brukes ikke på OsloMet per i dag.  
Påkrevd akt.ønske Angir om studenten må registrere ønske om å delta på en eller flere undervisningsaktiviteter/partier ved bruk av Studentweb.  
Venteliste J om studentene skal plasseres på venteliste når de er kvalifisert for undervisning, men ikke er tilbudt plass.  
Oblig.aktivitet Om det er obligatoriske aktiviteter knyttet til emnet. Dette styres fra vurderingskombinasjonen, ved bruk av kode OBLIG er det J i dette feltet, ellers N.  
Oppgave/avhandling  J om emnet er en oppgave/avhandling.  
Krev und.opptak første Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering først må ha blitt tatt opp til undervisning. Dette gjelder første gang studenten melder seg opp i emnet.   
Krev und.opptak alltid Angir om studentene for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt tatt opp til undervisning i emnet. Dette gjelder hver gang studenten melder seg opp i emnet.  
Vekt på kar.utskrift Om vekting for dette emnet skal fremstilles på vitnemål og karakterutskrifter.
Dersom emnet inngår i en emnesamling hvor det er spesifisert at emnesamlingens vekt skal vises på vitnemålet, så vil emnets vekt ikke vises selv om feltet Vekt på vitnemål for emnet har verdien J.
 
Kar.på kar.utskrift Om karakteren i emnet skal med på vitnemål og karakterutskrifter.  
tellende i grad Benyttes ved beregning av "køstudiepoeng" ved undervisningsopptak, der kun emner som teller i grad gir uttelling for studiepoeng. Brukes ikke på OsloMet  
Oppmelding J om studentene skal kunne melde seg opp til dette emnet på Studentweb. Ordinært J i dette feltet.  
Kontroll FKrav Om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved oppmelding, forutsatt at forkunnskapskravene er lagt inn. Dersom feltet har verdien J vil ikke studentene bli meldt opp om de ikke oppfyller kravene. Om feltet har en N får de et varsel, men de vil like fullt få meldt seg opp. Man bør derfor kjøre rutine 515.001 etter oppmelding for å slette meldinger for studenter som ikke oppfyller forkunnskapskravene.  
Privatistmelding J/N om studenter uten studierett kan melde seg til dette emnet via Studentweb.
Med J kan alle personer som har GSK og er opprettet som studenter uansett studierett, melde seg opp til eksamen. Bruk N her.
 
Vurd.meld språk Om språk på vurdering skal oppgis ved melding til vurdering via Studentweb. Dersom feltet har verdien J, vil studentene få velge språk på vurdering.  Merk at ved oppmelding til vurdering via utdanningsplanen, så vil studentene få gjøre et valg kun dersom det i bildet Studieprogram er krysset av i feltet "Om studenter kan endre eks.meld". Bruk N her.  
Merknad Studentweb Merknad som vises på Studentweb, men kun ved oppmelding via Meldinger.  
Kommentar Generelt felt til merknader.  
Ressurskategori Brukes ikke ved OsloMet  
Betegnelse fordypningsemne Brukes ikke ved OsloMet  
Emne oppmeldingskrav Funksjonalitet som ikke brukes ved oppmelding via utdanningsplan. Ellers så kan man legge inn et krav her om studenter også må være oppmeldt til emner samtidig.   
WS-tjenestenr Løpenr for WS-tjeneste for LMS. Verdiene for feltene vil gjelder alle koblinger til LMS for et gitt emne (for vurderingsenhet, undervisningsenhet etc)  
Behandles i EpN J/N for om det skal være mulig å importere emnet i EpN.  
 

Faner i Emne samlebilde

"Emne samlebilde" har mange faner, mange av disse henter informasjon fra andre bilder. I et ordinært emne som kun tilhører et studieprogram, som undervises på norsk og er en del av en utdanningsplan, skal ha informasjon i følgende faner:

 • Undervisningstermin.
 • Undervisningsenhet (opprettes vanligvis i bildet Undervisningsenhet samlebilde).
 • Vurderingskombinasjon (informasjon registreres vanligvis i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde).
 • Vurderingsenhet (informasjon registreres vanligvis i bildet Vurderingsenhet samlebilde).
 • Studieprogram.

Undervisningstermin

I denne fanen angis det det hvilke terminer det skal gis semester og varighet.

 • Undervisningen i et emne kan pågå i én eller flere terminer, og den kan starte hver termin, hver høsttermin, hver vårtermin, eller uregelmessig. Et emne kan også eventuelt være aktuell kun i en gitt periode, f.eks. tilbys kun ett semester. Undervisningsterminer benyttes blant annet av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter og i forbindelse med utdanningsplaner. Det er derfor viktig at de er korrekt definert.
 • Merk at et emne som avholdes både som heltids- og deltidsemne med ulikt antall undervisningsterminer (for eksempel henholdsvis én termin og to terminer), må defineres som to emner i Emne samlebilde.
 • Hvis et emne endrer undervisningsterminer til flere semester, så kan und.termin endres på det eksisterende emnet. Men hvis et emne endrer undervisningterminer til færre terminer bør det opprettes nytt emne/ny versjon.
 • Forekomstene i Emne samlebilde - Und.term identifiseres ved kombinasjonen av emneidenten (i det øvre vinduet), terminnr. og termin start. Det defineres én forekomst for hver undervisningstermin for emnet.
 • Termin nr: Terminnr skal være en sammenhengende rekke fra 1 og oppover. Når emnets undervisning varer i flere terminer, så vil forekomsten som definerer første undervisningstermin ha Termin nr. 1, forekomsten for påfølgende undervisningstermin Termin nr. 2, osv. Hvis undervisningen varer i én termin og emnet undervises f.eks. i høstterminen, så vil det ligge én forekomst i underbildet med Termin nr. 1. Hvis undervisningen varer i én termin og undervises både vår- og høsttermin, så vil det ligge to forekomster i underbildet, begge forekomstene vil ha Termin nr.1.
 • Termin start: Angir hvilken termin undervisningen starter i. For et emne som kun går over en termin, vil Termin_start og Termin_gjelder alltid være det samme. For et emne som har undervisning i flere terminer, vil alle forekomstene ha samme Termin_start. F.eks. hvis undervisningen starter om høsten og pågår i to terminer, så vil Termin start være Høst både for forekomsten med Termin nr. 1 og for forekomsten med Termin nr. 2. Hvis undervisningen starter både om høsten og om våren og pågår i én termin, så vil det finnes én forekomst med Termin nr. 1 og Termin start =høst, samt én forekomst med Termin nr. 1 og Termin start =vår.
 • Termin gjelder: Angir den terminen som denne forekomsten beskriver. Hvis undervisningen starter om høsten og pågår i to terminer, så vil Termin gjelder være Høst for forekomsten som beskriver Termin nr. 1, og Termin gjelder vil være Vår for forekomsten som beskriver Termin nr. 2. Hvis undervisningen pågår i kun ett semester så vil Termin gjelder alltid ha samme verdi som Termin start.

Undervisningstermin periode

Brukes for å angi hvilke terminer som gjelder i hvilke perioder. Fanen skal kun brukes om det i fanen Und.term. er satt at emnet avholdes regelmessig (eks. hver vår) og emnet bytter semester. Man kan da angi i hvilken periode emnet går på våren og i hvilken periode det går på høsten. FS408.001 Generering av undervisningsenheter, tar hensyn til informasjonen i Und.term periode.

Undervisningsenhet

Når det opprettes en ny forekomst i bilder Undervisningsenhet (modul Undervisning) så vises denne i denne fanen. Undervisningsenhet samlebilde gir mulighet til å registrere mer detaljert informasjon om undervisningsenheten.

Undervisningssted

Brukes til å forklare hvem som gir undervisning der den ikke gis av administrativ enhet. Skal ordinært ikke brukes.

Emnesperre

Her kan det legges inn en sperre for melding til andre emner hvis det foreligger et resultat i det aktuelle emnet. For eksempel om det ikke er mulighet til å konte på lavere nivå når dette emnet er avlagt.

Fordypning

Skal brukes om et emne har fordypningsemner og disse skal registreres i denne fanen. Når studentene melder seg opp til vurdering blir de da bedt om å velge fordypning. Dette er en funksjonalitet som ikke er mye brukt ved OsloMet. Vi anbefaler at dette styres via emnekombinasjonen.

Pensum

Pensum kan legges inn for hvert semester. Tekstfelt som brukes til denne beskrivelsen. Dette feltet er kun til informasjon.

Språk

Angi språk som brukes til undervisning og eksamen. Om ikke noe er angitt her, så henter for eksempel vurderingsmeldingene informasjon fra språktilknytningen til studenten i person-tabellen. Bokmål og nynorsk trenger man derfor ikke å registrere her.

Vurderingstid

Her må man legge inn vurderingstid som benyttes når man skal opprette vurderingsenheter automatisk. Knappen som heter Generer oppretter en rad for en tidskode og tar utgangspunkt i det som er registrert i bildet Vurderingskombinasjon samlebilde.

Vurderingskombinasjon

Denne fanen henter informasjon fra Vurderingskombinasjon samlebilde. Eventuelle endringer skal gjøres der.

Vurderingsenhet

Denne fanen henter informasjon fra Vurderingsenhet samlebilde. Eventuelle endringer skal gjøres der.

Anb.Forkunnskapskrav

Her kan man legge inn informasjon om hvilke emner det anbefales at er avlagt før man tar gjeldende emne. Dette feltet er kun til informasjon.

Forkunnskapskrav

I bildet Forkunnskapskrav (modul Studieelementer) registreres emner som må være bestått for at studenter skal kunne melde seg opp til vurdering i dette emnet. I dette bildet vises denne informasjonen registrert i bildet Forkunnskapskrav.

Vektingsreduksjoner

Fane kun til informasjon. Her vises hvilke emner som overlapper med emnet.

Studieprogram

Om et emne tilhører/kan brukes av flere studieprogram så må disse legges inn her. Det er viktig at alle studieprogram ramses opp her fordi den avgjør om studenter har studierett på emnet og de kan melde seg opp til vurdering og undervisning. J/N for om emnet skal kunne velges i en utdanningsplan. J i feltet om det skal rapporteres (Rapportering). J i feltet Publiseres.

Fag

Et tverrfaglig emne kan her tillegges flere fag, må sees i sammenheng med feltet Fag sortering i hovedbildet Emne samlebilde. Brukes ikke ved OsloMet.

Personrolle

Personer som er knyttet til et program, for eksempel hovedlærer eller veileder. Brukes for tilganger til blant annet LMS, Fagpersonweb og Timeplanlegging. 

Veileder

Her kan man legge inn veiledere som er knyttet til emne og deres kapasitet. Husk at alle veilederne må være registrert i Fagperson samlebilde først.

Veiledersted

Her kan man legge informasjon om praksissteder og veiledere knyttet til emnet.

Info

Her ligger infotekster som overføres fra EpN - og publiseres på student.oslomet.no/studier

Info termin

Må ha informasjon for å publisere pensumlister fra Leganto.

Navnehistorikk

Om emnet skifter navn skal denne fanen fylles ut.

Campus

Angir hvilken Campus emnet tilhører(undervises på )

 

Når skal man opprette nytt emne (med ny emnekode)?

 • Endring av vekting
 • Vesentlig endring av innholdet (emnet er ikke ekvivalent eller teller i tregangersregelen)
 • Emner som avholdes både som heltids- og deltidsemne med med ulikt antall undervisningsterminer (f.eks. Henholdsvis en termin og to terminer), må defineres som to emner
 • Dersom et emne endrer undervisning fra flere til færre semestre må man opprette nytt emne(man trenger ikke opprette nytt emne om antall semestre øker)

Logg over endringer i Emne samlebilde

Alle endringer i Emne samlebilde blir loggført. Loggen finnes i modul Studieelementer – bilder og Emnelogg.

Save