Beslutninger fra rektors ledermøte - Ansatt

Beslutninger fra rektors ledermøte

Beslutninger fra rektors ledermøte

Les beslutninger som tas av rektor etter diskusjon i rektors ledermøte (RLM). Siden oppdateres fortløpende.

På denne siden offentliggjøres beslutninger som er fattet av rektor i saker som er diskutert i rektors ledermøte (RLM). 

 • Oversikten er kronologisk. De seneste beslutningene legges øverst, og siden oppdateres fortløpende. 
 • Beslutningsnotater legges også i P360 under sak: 17/01326.

 

Beslutninger fra november 2020

Erasmus+ ansattutveksling våren 2021

Med utgangspunkt i koronasituasjonen er det gjort en ny vurdering av utlysning av Erasmus+ ansattstipend for opphold våren 2021, med opprinnelig søknadsfrist 15.01.2021.
OsloMet er opptatt av forutsigbarhet for ansatte og deres helse og sikkerhet, og rektor godkjenner at utlysningen av Erasmus+ ansattstipend for opphold våren 2021 utsettes, med ny søknadsfrist 01.03.2021. Godkjenningen er gitt med forbehold om behov for endringer grunnet koronasituasjonen i EØS/Schengen-området.  
 

Beslutninger fra  oktober 2020

Samlokalisering av bibliotekene i Pilestredet

Etter behandling i RLM 13. oktober har rektor bestemt at det skal opprettes et prosjekt for å vurdere alternativer og komme med en anbefaling til hvordan et felles bibliotek kan realiseres. Prosjektet skal være et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Avd. utdanning, Avd. FoU, Avd. økonomi og Avd. eiendom. Rektor ber viserektor FoU lede arbeidet med å utarbeide et utkast til et mandat for prosjektet sammen med avdelingsdirektørene i de nevnte avdelingene.

Beslutninger fra september 2020

Eksamensavvikling høsten 2020

Rektor har besluttet at alle planlagte skriftlige skoleeksamener som hovedregel skal bli gjennomført som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen høsten 2020.

Grunnlaget for beslutningen er at det foreligger usikkerhet knyttet til varighet og omfang av Covid-19, som gjør at avvikling av skriftlig skoleeksamen under tilsyn ikke kan planlegges i henhold til ordinær  eksamensplanlegging for høsten 2020. 

Alle planlagte eksamener i høstsemesteret skal gjennomføres. Hvis en skoleeksamen av helt spesielle årsaker ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen, kan fakultetet unntaksvis arrangere skoleeksamen dersom smittesituasjonen tillater det.  

Supplerende tildeling fra KD vedr revidert nasjonalbudsjett 2020

Fordeling av midlene innen OsloMet:

OsloMet fikk 8,736 millioner kroner til 20 nye rekrutteringsstillinger.

 • Av dette fordeles 6,750 millioner kroner til fakultetene, dette er beregnet ut ifra en helårssats på 675 000 kr pr år pr stilling og for 2020 tildeles fakultetene midler for et halvt år.

 • Resten av midlene, 1,986 millioner kroner, brukes til inndekning av merkostnad på husleie på Kjeller

OsloMet fikk 15,205 millioner kroner til 326 nye studieplasser.

 • Av dette fordeles 80 % til fakultetene, til sammen 12,164 millioner kroner. Dette består av 6,208 millioner kroner beregnet  med 40% av KDs basissats ut ifra den finansieringskategori fakultetenes nye studieplasser tilhører. Resten, 5,955 millioner kroner, er en ekstra tildeling og fordeles med samme prosentfordeling mellom fakultetene som i den førstnevnte fordelingen, og rektor forventer at disse midlene brukes blant annet til å bygge opp 3 nye masterprogrammer.

 • Resten av midlene, 3,041 millioner kroner,  brukes til inndekning av merkostnad på husleie på Kjeller

OsloMet fikk 2 millioner kroner til Særskilt finansiering for medisin- og andre helseutdanninger

 • Dette sees i sammenheng med de tidligere mottatte 4,5 millioner kroner til digitale og tekniske verktøy til helse- og velferdsteknologi på Campus Kjeller. Det er nedsatt en gruppe som skal fordele disse midlene. De nye 2 millioner kronene legges også hit slik at det totale beløpet som gruppen skal disponere er 6,5 millioner kroner.

OsloMet fikk 1,355 millioner kroner som en korreksjon av at OsloMets budsjettramme for 2020 ble kuttet et år for tidlig, dette gjelder gevinstrealisering for arbeidslivportalen.

 • Midlene brukes til inndekning av merkostnad på husleie på Kjeller

Betingelser for timeplanlegging vårsemesteret 2021

 • Vi beholder fakultetsvise eierskap av rom også for våren 2021
 • Felles frist for publisering av timeplan settes til 1. desember
 • Det er ønskelig å gå tilbake til normale rutiner for innmelding og timeplanlegging(automatisering) så snart situasjonen har normalisert seg

I tillegg videreføres, i så høy grad som mulig, prioritering av førsteårsstudenters tilgang til campus, fakultetene legger til rette for dette på en egnet måte.

Beslutninger fra august 2020

Justeringer i OsloMets arbeid med beredskap og krisehåndtering

Beredskapsplan, PSO-plan og Krisekommunikasjonsplan offentliggjøres, men vedlegg unntas fortsatt offentlighet fordi de inneholder sikkerhetsmessig sensitive opplysninger av teknisk art.  Som et ytterligere ledd i innsyns – og kommunikasjonsarbeidet skal OsloMets nettsider presentere informasjon om beredskapsorganisering og planene det arbeides etter.  

Direktør for digitalisering og infrastruktur har gjennom Enhet for Sikkerhet og beredskap ansvar for å utarbeide forslag til sentral beredskapsplan versjon 3.0 med særlig fokus på følgende punkter: 

 1. Sentral beredskapsplans administrative del skal utvikles når det gjelder beskrivelsen av Sentral beredskapsleders fullmakt og når det gjelder ansvarsforhold mellom Sentral beredskapsleder og virksomhetsledelsen.                              
 2. Sammensetning av beredskapsstaben vurderes endret i tråd med forslaget om at IT-direktør og Leder for studentparlamentet får offisiell rolle. 
 3. Det skal også vurderes hvordan andre aktører som Hovedverneombud og tjenestemannsorganisasjonene oa kan involveres i større grad i beredskapsarbeidet. 

  Sentral beredskapsplan 3.0 legges frem for rektor til beslutning innen rimelig tid.

 

Fordeling av stipendiatstillinger for 2021-2024

• 5 stillinger hver til HV, LUI og SAM

• 3 stillinger til SPS 

• 2 stillinger hver til TKD og SVA

• 5 stillinger til «3-5» satsingen 

• 5 stillinger til viserektor FoU for anvendelse ut fra strategiske hensyn i samråd med FoU-utvalget 

• 6 stillinger til SimulaMet

 

Beslutninger fra juni 2020

Fordeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger

I revidert nasjonalbudsjett er OsloMet tildelt 326 nye studieplasser og 20 nye rekrutteringsstillinger fra og med høsten 2020. Med utgangspunkt i føringene fra

Kunnskapsdepartementet har RLM behandlet fordelingen internt i møte 16. juni, og rektor har besluttet følgende:

Fakultet for helsevitenskap (HV)

 • 5 rekrutteringsstillinger

 • 93 studieplasser

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

 • 4 rekrutteringsstillinger

 • 60 studieplasser

Fakultet for samfunnsvitenskap

 •  5 rekrutteringsstillinger

 • 43 studieplasser

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

 • 6 rekrutteringsstillinger

 • 130 studieplasser

Aktuelle midler fordeles i tråd med gjeldende budsjettfordelingsmodell, i tillegg har rektor besluttet å øke stipendiatsatsen.

Rektor signaliserer et ønske om at fakultetene skal få overført mest mulig av midlene som er bevilget i supplerende tildelingsbrev fra KD knyttet til nye studieplasser i 2020, og vil komme tilbake med nærmere føringer for tildeling av ufordelte midler.

 

Undervisning høsten 2020: Delrapport 1 

Konsensus etter første arbeidsmøte 

Hovedprinsippet er at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus.

 • Dette gjelder hele høstsemesteret, fra og med studiestart
 • Det innebærer samtidig at mye undervisning vil skje nettbasert

Dekan er ansvarlig for å prioritere hvilke studentgrupper ved hvert fakultet som prioriteres for undervisning og veiledning på campus.

Gruppen enes om at det bør legges spesielt til rette for campusundervisning for:

 • førsteårsstudenter bachelor
 • studenter som deltar i ferdighetstrening, laboratorie- og verkstedsundervisning, og lignende praktiske undervisningsformer
 • førstesemester master-studenter

Alle felles undervisningsrom (klasserom og auditorier som ikke er spesialrom) skal timeplanlegges på nytt; ansvar for timeplanlegging legges på dekan ved det enkelte fakultet.

 • Den felles timeplanleggingen blir ikke benyttet i høstsemesteret
 • Fakultetene og Utdanningsavdelingen fordeler rommene mellom fakultetene
 • Fakultetene timeplanlegger da fritt «sine» rom. Rom som ikke brukes vil frigis en dato, som bestemmes senere, for bruk av andre fakultet
 • Timeplan for alle spesialrom (SF-enheter, laboratorier osv) vil derimot ikke nødvendigvis legges på nytt

Alle klasserom i TP vil ha 50 % kapasitet høsten 2020.

 • Enkelte rom vil få et høyere antall plasser, det vil komme egen liste
 • Auditorier har 1/3 kapasitet høsten 2020
 • Seminar- og grupperom kan ha mindre enn 50 % kapasitet og vil bli vurdert fortløpende.

Fakultetene er selv ansvarlige for å tilrettelegge spesialrom (SF-enheter, laboratorier, verksteder osv) innenfor retningslinjer for smittevern, enten ved å redusere antall studenter eller kreve bruk av smittevernutstyr og særlige tiltak.

Beslutninger fra mai 2020

Analyseforum i fellesadministrasjonen 

Rektor har vedtatt mandat for analyseforum i fellesadministrasjonen. Forumet er en arena for koordinering og samarbeid mellom analysemiljøer i avdelinger og stab, med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for strategiske beslutninger, og bidra til en kunnskapsbasert forvaltning og tjenesteutvikling ved OsloMet. Forumet skal følge med på kunnskapsfronten nasjonalt og internasjonalt, og bidra med innsikt til institusjonens utviklingsagenda ved å fremskaffe relevant statistikk, analyse og forskning. Forumet skal styrke bestillerkompetansen og sørge for godt koordinert kunnskapsinnhenting i administrasjonen.

Analyseforumet vil bestå av senior medarbeidere eller ledere med ansvar for analyseoppgaver fra Utdanningsavdelingen, FoU-avdelingen, Økonomiavdelingen og HR-avdelingen. Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, eiendom og IT trekkes inn ved behov. I tillegg deltar fagrådgiverne for RD-gruppen i stab. Forumet ledes av stabsleder for rektor.

Mobilitet høsten 2020

Utvekslingsstudenter fra OsloMet

Utveksling fra OsloMet høsten 2020 skal kun gjennomføres til utvalgte land og partnerinstitusjoner. Disse fastsettes i nærmere dialog med fagmiljøene, basert på hensyn som blant annet stengte grenser/visumrestriksjoner.

Dekan har fullmakt til å fastsette utvekslingsmuligheter og utdanningsutvalget orienteres om beslutningene.

Studenter som planlegger utveksling må også melde seg opp til emner ved OsloMet høsten 2020.

Utvekslingsstudenter til OsloMet

Studenter som har søkt om utveksling til OsloMet (innreisende studenter) høsten 2020 får normalt et tilbud om et digitalt semester ved institusjonen med mindre annet er bestemt i gjeldene studieprogram ved fakultet.

Dekan har fullmakt til å fastsette utvekslingsmuligheter og utdanningsutvalget orienteres om beslutningene.

Internasjonale MA-studenter til OsloMet

For studenter som starter en internasjonal MA grad ved OsloMet i august 2020 tilbys normalt høstsemesteret som et heldigitalt semester med mindre annet er bestemt i gjeldene studieprogram ved fakultet.

Dekan har fullmakt til å fastsette utvekslingsmuligheter og utdanningsutvalget orienteres om beslutningene.

Det må gis informasjon til de allerede opptatte studentene og i opptaksbrevet til europeiske søkere der det fremgår at studentene ikke skal komme til Oslo før januar 2021 med mindre annet er bestemt av dekan.

Fordeling av resterende stipendiatstillinger

Rektor slutter seg til FoU-utvalgets anbefaling om fordeling av rekrutteringsstillinger for perioden 2020-2023 som følger:

 • 6 stillinger fordeles til enhetene med 1 stilling hver til HV, LUI, SAM, TKD, SPS og SVA.
 • 4 stillinger stilles til rådighet for viserektor FoU for fordeling i samråd med FoU-utvalget, ut fra strategiske hensyn som for eksempel «3-5».

Beslutninger fra april 2020

Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet

Rektor har i tråd med anbefaling fra Utdanningsutvalget gjort retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse gjeldende inntil videre (P360 sak 19/10887). HR-avdelingen vil gå gjennom retningslinjene på ny når revidert forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger foreligger. Krav om utdanningsfaglig kompetanse for universitetslektorer, førstelektorer og dosenter må da vurderes innarbeidet.

Undervisning våren 2020

Grunnet myndighetens råd i forbindelse med koronaviruset og usikkerhet knyttet til omfang og varighet av pandemien skal undervisning som hovedregel gjennomføres digitalt ut vårsemestret 2020.

Vedtaket er fattet for å gi forutsigbarhet for studenter og ansatte, og samtidig sikre fleksibilitet. Dersom det er forsvarlig i henhold til myndighetens anbefalinger, kan det legges til rette for at undervisning som det er vanskelig å gjennomføre digitalt kan gjennomføres på Campus, for eksempel bruk av laboratorier, øvingsposter og verksteder.

Eksamen våren 2020

Grunnet myndighetens råd i forbindelse med koronaviruset og usikkerhet knyttet til omfang og varighet av pandemien vil skoleeksamen ved OsloMet bli gjennomført som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen 2020.

For å sikre forutsigbarhet for studenter og ansatte gis det ikke anledning til å endre tilbake til opprinnelig eksamensform i vårsemestret 2020.

Alle planlagte hjemmeeksamener våren 2020 vil gå som normalt.

Det er ønskelig at alle planlagte eksamener i vårsemesteret gjennomføres. Hvis en skoleeksamen av helt særskilte årsaker ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen, må fakultetet vurdere i samsvar med myndighetens føringer om eksamen lar seg gjennomføre i inneværende semester.

Utvidet tid på eksamen

Etter ønske og i samarbeid med fakultetene er det utarbeidet felles anbefalinger for utvidet frist for berammet eksamenstid. Anbefalingene er administrative veiledninger og ikke en mal. Det er fakultet som avgjør for hvilke eksamener dette er nødvendig og hvor mye utvidet tid det er behov for.

For eksamener under 24 timer anbefales følgende:

 • Eksamen inntil 3 timer = 1/2 time ekstra
 • Eksamen 4-6 timer = 1 time ekstra

Ellers gjelder følgende for alle studenter uten mulighet til ytterligere utvidet tid:

 • Eksamener på 24 timer utvides til 48 timer
 • Eksamener på 48 timer utvides til 4 døgn
 • Eksamener på 3-7 dager utvides med 3 døgn
 • Eksamener på mer enn 7 dager utvides med 4 dager

For bachelor- og masteroppgaver anbefales det at man i utgangspunktet tilstreber å unngå utvidet tid, men at det kan gis inntil tre ukers utvidet frist. Det kan ev. fastsettes ny frist for bachelor- og masteroppgaver i august/sept.

For skriftlige innleveringer som semesteroppgave, fordypningsoppgaver o.l anbefales det inntil en ukes utvidet tid.

Fakultetet må så snart det er mulig informere studentene om vurderingsform, tidspunkt og varighet.

Oppnevning av arbeidsgruppe - utredning om Handelshøyskolen ved OsloMet på nivå 2

Fakultet for samfunnsvitenskap fremmet i februar 2020 en sak for universitetsstyret om å utrede muligheten for å organisere Handelshøyskolen ved OsloMet (HHS) som en egen enhet på nivå 2, fakultet (saksnummer 20/00487). Universitetsstyret vedtok 6. februar 2020:

 • At HHS utredes som en enhet på nivå 2.
 • Mandat og profil på arbeidsgruppen.
 • Rektor gis fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen i tråd med vedtatt profil.

I tillegg til de medlemmene som var fremmet i saksnotatet fra fakultetet, ønsket styret at arbeidsgruppen skulle suppleres med én vitenskapelig ansatt fra et annet fakultet og én representant fra tjenestemannsorganisasjonene.

Sammensetning av arbeidsgruppen

Basert på vedtaket i universitetsstyret, er følgende personer foreslått til arbeidsgruppen fra fakultetet:

 • Jørgen Modalsli (instituttleder HHS og leder av arbeidsgruppen)
 • Oddgeir Osland (dekan SAM)
 • Sturla Fjesme (vitenskapelig ansatt HHS)
 • Trine Ellekjær (fakultetsdirektør SAM)
 • Kristin Wallevik (eksternt medlem, UiA)
 • Kristian Tronstad (representant fra SVA, NIBR)
 • Ragnhild Fjellro (vitenskapelig ansatt fra annet institutt ved SAM, JM)
 • En representant fra tjenestemannsorganisasjonene (avventer svar fra sentralt IDF)
 • Astrid Helen Solberg (studentrepresentant, HHS)
 • Studentrepresentant fra annet institutt ved SAM (avventer navn på student)
 • Turid Brattaas (seniorrådgiver DI/ORV og sekretær)

For at arbeidet skal komme i gang, oppnevnes arbeidsgruppen med de foreslåtte medlemmene. Den ene representanten for studentene og representanten fra tjenestemannsorganisasjonene som per i dag ikke er på plass, kan føyes til gruppen når de er avklart.

Beslutninger fra februar 2020

Retningslinjer for arbeidsplaner - faktorer 2020-2021

Rektor besluttet i oktober 2019 nye retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner ved OsloMet (saksnummer 17/01326). Omregningsfaktor for uttelling i timer på arbeidsplanen var utelatt i retningslinjene og er blitt behandlet som en egen sak.

Etter at saken om faktorer har blitt drøftet med sentralt IDF i to omganger (14.11.2019 og 5.12.2019), er det tydelig at det kreves ytterligere prosess på dette området. Likevel må fakultetene og instituttene få gjennomført sitt planleggingsarbeid, og dermed blir det ikke gjort endringer i omregningsfaktorene for studieåret 2020-2021.

Det presiseres imidlertid at retningslinjene innehar prinsipper om likebehandling og realisme. Her fremgår blant annet at «Likebehandling innebærer at like eller sammenlignbare oppgaver (i størst mulig grad) skal ha lik uttelling i tidsressurs» og at «Arbeidsplanene skal stipulere den arbeidstiden som normalt kreves for å utføre oppgavene på en faglig forsvarlig måte».

Fakultetene bør tilstrebe en ens praksis i tråd med gjeldende omregningsfaktorer. Videre prosess innebærer en bredere diskusjon og forankring i samarbeid med dekanene i rektors ledermøte våren 2020.

Beslutning:

Rektor beslutter at nåværende omregningsfaktorer for timer i arbeidsplan fortsetter å være gjeldende for studieåret 2020-2021.

Endring i oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene

Det vises til beslutningsnotat av 14. november 2019 i sak 17/01326 med rektors oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene.

Basert på tilbakemelding fra dekan på Fakultet for helsevitenskap, og etter styremedlemmenes eget ønske, vil rektor endre oppnevning for styremedlem 4 og respektive varamedlem i fakultetsstyret. Endringen innebærer at medlemmene bytter rolle som henholdsvis ordinært styremedlem og varamedlem.

Beslutning:

Rektor oppnevner følgende styremedlem og varamedlem til Fakultet for helsevitenskap:

 • Styremedlem 4: Bent-Håkon Lauritzen (Advisor Marked Development, Norway Health Tech.)
 • Varamedlem: Wasim Zahid (Overlege og kardiolog på hjerteavdelingen, Drammen sykehus)

Medlemmene er oppnevnt for perioden for perioden 1. januar 2020 – 31. juli 2023

Beslutninger fra november 2019

Sensurfrist

I Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4) fremgår det at det kan gjøres unntak fra sensurfristen på tre uke der «særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid». I brev fra Kunnskapsdepartementet av 17.10.2019 er det fremhevet at: Institusjonene selv har et rom for å vurdere hva som eventuelt må regnes som særlige tilfeller og som kan begrunne at det brukes lenger tid. Departementet skriver videre at eksamener som avholdes i forbindelse med en høytid vil føre til at flere arbeidsdager bortfaller, og at: det i slike tilfeller kan anføres å foreligge særskilte grunner i lovens forstand.  

Rektor vil fremheve at med grunnlag i departementets brev kan ferie- og helligdager gi unntak fra den normale fristen på tre uker, men studenter skal varsles om forsinket sensurfrist og sensuren skal meddeles studentene så snart den foreligger.

Sensur ved OsloMet skal som departementet fremhever legge universitets- og høyskoleloven til grunn ved planlegging og gjennomføring av eksamen, men samtidig sikre en forsvarlig arbeidstid for våre sensorer.

Beslutninger fra oktober 2019

Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene

I brev datert 11.09.2019 ble fakultetene, ved dekan, bedt om å fremme forslag om 8-10 personer som kunne være aktuelle kandidater til fakultetsstyret. Rektor la vekt på at forslagene skulle legge til rette for god kjønnsbalanse og en betydelig representasjon av underrepresenterte grupper, i tråd med OsloMets mangfoldsprofil.

Kandidater til fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap

Basert på dekanens forslag, innstilles følgende personer som medlemmer med varamedlemmer til fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap:

 • Styremedlem 1: Karianne Bjellås Gilje: Leder av Bergesen stiftelsen
  • Varamedlem: Hanne Graver Møvig: Bibliotekdirektør, Universitetet i Oslo.
 • Styremedlem 2: Lamisi Gurah Blackman: Senior Strategic Partnership Manager, DnB
  • Varamedlem: Robert Helland-Olsen: Daglig leder HKKR (konsulentbyrå) og assisterende professor ved Universitetet i Agder.
 • Styremedlem 3: Arne Grønningsæter: Forskningsleder for velferdsforskning, Nafo og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
  • Varamedlem: Joh Ekollo: Seniorrådgiver i IMDI.
 • Styremedlem 4: Vibeke Opheim: Assisterende direktør ved NIFU, Nordisk institutt for innovasjon, forsking og utdanning.
  • Varamedlem: Eskil Wadensjö: Professor i arbeidsmarkedspolitikk ved Institutt for sosial forskning, Stockholms universitet.
Kandidater til fakultetsstyret ved fakultet for helsevitenskap

Basert på dekanens forslag, innstilles følgende personer som medlemmer med varamedlemmer til fakultetsstyret ved fakultet for helsevitenskap:

 • Styremedlem 1: Unni Hembre: Seksjonssjef for byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune.
  • Varamedlem: Trine Knobel: Samhandlings- og folkehelsekooridinator, Ullensaker kommune.
 • Styremedlem 2: Øystein Mæland: Direktør, Akershus universitetssykehus.
  • Varamedlem: Helge Røsjø: Forskningsdirektør, Akershus universitetssykehus.
 • Styremedlem 3: Eivind Engebretsen: visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og professor, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Varamedlem: Andreas Habberstad: Prosjektleder brukermedvirkning, Funksjonshemmedes Landsforbund.
 • Styremedlem 4: Wasim Zahid: Overlege og kardiolog på hjerteavdelingen, Drammen sykehus.
  • Varamedlem: Bent-Håkon Lauritzen: Advisor Marked Development, Norway Health Tech.
Kandidater til fakultetsstyret ved fakultet for teknologi, kunst og design

Basert på dekanens forslag, innstilles følgende personer som medlemmer med varamedlemmer til fakultetsstyret ved fakultet for teknologi, kunst og design:

 • Styremedlem 1: Lillian Olsen: Administrerende direktør, Halogen Design.
  • Varamedlem: Vamilla Gramstad: Bærekraftsansvarlig, Virke.
 • Styremedlem 2: Christian Nørgaard Madsen: Rådgiver, Erfaring AS.
  • Varamedlem: Jane Bordal: Direktør vegavdelingen, Statens Vegvesen (HR-direktør fra 01.01.2020).
 • Styremedlem 3: Asbjørn Rolstadås: Professor Emeritus, NTNU.
  • Varamedlem: Rajan Maheshwari: Country Manager, Tata Consulting Services.
 • Styremedlem 4: Saira Basit: Prodekan forskning, Institutt for forsvasstudier, Senter for internasjonal sikkerhet.
  • Varamedlem: Olav Lysne: Direkør, SimulaMet.
Kandidater til fakultetsstyret ved fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering

Basert på dekanens forslag, innstilles følgende personer som medlemmer med varamedlemmer til fakultetsstyret ved fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering:

 • Styremedlem 1: Ola Erstad: Instittutleder, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Varamedlem: Kjersti Bjønnes: Fagkonsulent, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Oslo kommune.
 • Styremedlem 2: Anne Lindboe: Administrarende direktør, Private Barnehagers Landsforbund.
  • Varamedlem: Aina Helen Bredesen: Seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon, Avdeling for kompetanse og innovasjon.
 • Styremedlem 3: Annette Nyquist: Spesialrådgiver utdanning, Redd Barna.
  • Varamedlem: Mahira Karim: Konsulent, Seksjon for partnerskap og strategiske løsninger, Utlandsavdelingen, Kirkens Nødhjelp.
 • Styremedlem 4: Harald Skjønsberg: Rektor, Solvang ungdomsskole (universitetsskole), Asker.
  • Varamedlem: Arvid Ellingsen: Spesialrådgiver, samfunnspolitisk avdeling, LO Norge.
Beslutning

Rektor beslutter at ovennevnte medlemmer og varaer oppnevnes til de respektive fakultetsstyrene for perioden 1. januar 2020 – 31. juli 2023.

Nye retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner ved OsloMet

Det foreligger nye retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner ved OsloMet. De er et resultat av en lang prosess og bred involvering fra institusjonen.

Et utvalg bestående av representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har jobbet møysommelig med dette, og saken har vært på en bred høring, vært diskutert i rektors ledermøte og drøftet i IDF. Innspillene som har kommet har blitt vurdert og innarbeidet i de nye retningslinjene.

Rektor har besluttet at retningslinjene skal være gjeldene fra og med studieåret 2020-2021. Disse retningslinjene gjelder uavhengig av hvilke faktorer som skal brukes i arbeidsplanene. Faktorene forhandles separat.

Endring av de sentrale utvalgene og delegasjon til fakultetene

Etter at endringer i de sentrale utvalgene (Utdanningsutvalget, Doktorgradsutvalget og FoU-utvalget) har vært på høring i organisasjonen, drøftet i Rektors ledermøte og Sentralt IDF, har rektor besluttet vedlagte mandat og sammensetning for utvalgene med virkning fra 1.1.2020. Det innebærer at OsloMet går fra tre til to sentrale utvalg, og at det sentrale doktorgradsutvalget nåværende oppgaver i hovedsak overtas av utdanningsutvalget fra 1.1.2020.

Som følge av endringene i utvalgene, har rektor også besluttet følgende:

 • Følgende oppgaver delegeres til fakultetsstyrene
  • Godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d-nivå
 • De lokale DGUene oppfordres til å øke ett medlem fra et annet doktorgradsprogram ved OsloMet
 • Det presiseres at ansvar for regelverk og forskrifter i Utdanningsutvalget også inkluderer ansvaret for universitetets ph.d-håndbok
 • Møtetiden for utvalgene legges til onsdager

Beslutninger fra september 2019

Fordeling av nye professorstillinger

I budsjettet for 2019 er det satt av midler til 11 nye professorstillinger frigjort gjennom prosjektet Administrasjon for fremtiden. Stillingene dekkes av sentrale midlene i to år før fakultetene/sentrene selv overtar ansvaret for dem over egne driftsbudsjetter. Stillingene ble lyst ut til intern konkurranse våren 2019 og rektor har på bakgrunn av innkomne søknader besluttet følgende fordeling:

 • En stilling i vitenskapelig kommunikasjon tildeles Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).  
 • Fire stillinger i digitalisering tildeles:
  • Digitale læringsarenaer ved Fakultet for lærerutdanning (LUI).
  • Teknologi og samfunnet ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).
  • IKT sikkerhet ved Fakultet for teknologi kunst og design (TKD).
  • Senter for profesjonsstudier (SPS) og/eller Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Tre stillinger i kunstig intelligens og/eller intelligent helse, med spesialisering som passer enten med:
  • Intelligent helse (minst 2 av 3 mulige spesialiseringer) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) 
  • Kunstig intelligens og helse ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
 • En stilling tildeles til Fakultet for lærerutdanningen (LUI)
 • En stilling til Senter for velferds og arbeidslivsforskning (SVA)
 • En stilling tildeles Samfunnsvitenskapelig fakultet (SAM)

Rektor ønsker en samlet kunngjøring av utlysningene, og ber fakultetene/sentrene utarbeide forslag til stillingsutlysninger til behandling i Ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter 22. oktober. Frist for oppmelding av saker til møtet er 11.oktober 2019.

Implementering av tiltak i organisasjons- og virksomhetsstyringsprosjektet som berører økonomiavdelingen

Som et ledd i oppfølgingen av ORV-prosjektet og på grunnlag av behandling i På grunnlag av behandling i sentralt IDF 19. september 2019 har Rektor besluttet følgende:

 1. Det opprettes en ny seksjon i økonomiavdelingen ved at nåværende Seksjon for regnskap og lønn deles i en «Seksjon for regnskap» og en «Seksjon for lønn» fra 1. januar 2020
 2. Engelske navn vil være hhv. «Section for Account» og «Section for Payroll»
 3. Det omdisponeres en vakant seniorrådgiverstilling (1364 lt 67) til seksjonssjef (1211 lt 75-80)
 4. Det overføres 6,1 årsverk fra Fakultet og senter og 3,5 årsverk fra fellesadministrative enheter til sentral økonomiavdelingen. Overføringene er innarbeidet i forslag til budsjett 2020 som diskuteres av styret i oktober.  Den budsjettmessige endringen vil bli innarbeidet fra 1. januar 2020.

Retningslinjer og mandat for fakultetsstyrene

Rektor har besluttet mandat og forretningsorden for fakultetsstyrene.

Mandatet er basert på føringene gitt av universitetsstyret, tidligere retningslinjer for fakultetsstyrer ved daværende HiOA, samt de oppgavene fakultetsrådene har hatt frem til i dag. Forretningsorden speiler i stor grad den som er gjeldende for universitetsstyret.

Mandat og forretningsorden har blitt diskutert i rektors ledermøte (RLM) og i sentralt IDF. De tilbakemeldingene som kom har i stor grad blitt innarbeidet i de vedtatte dokumentene.

Saken var oppe i rektors ledermøte 20. august 2019.

Felles funksjon for etter og videreutdanning (EVU)

Rektor har besluttet å etablere en felles funksjon for etter- og videreutdanning (EVU) i Avdeling for utdanning, som et femårig prosjekt med start 1. januar 2020.

Beslutningen tas med bakgrunn i en rapport levert av en arbeidsgruppe nedsatt av Prorektor for utdanning i januar 2019 med mandat om å utrede ulike modeller for organisering av EVU-virksomheten ved OsloMet. For å styrke OsloMets satsning på EVU-virksomheten anbefalte et flertall i arbeidsgruppen å etablere et eget kompetansemiljø i Avdeling for utdanning.  Frem til 1. januar vil det foregå et arbeid med å kartlegge hvilke tjenester det er hensiktsmessig å samle i en felles EVU-enhet.