Research funding

Research funding

Many research and innovation activities require additional funding. This can be covered by internal or external financing. Always contact your local research support if you plan to apply for internal or external funding.

Other national sources of funding

Other national sources of funding

 1. Acta Chemica Scandinavicas forskningsfond

  Acta Chemica Scandinavicas Forskningsfond eies og forvaltes i sin helhet av Norsk Kjemisk Selskap. Fondets formål er å fremme kjemisk forskning ved å gi økonomisk støtte til bl. a. forskningsopphold, deltagelse ved vitenskapelige konferanser og vitenskapelig utstyr. Stipendiebeløp: Varierer fra år til år.

  Det er en absolutt betingelse at søkeren er medlem av Norsk Kjemisk Selskap. Yngre forskere som ønsker å reise i Norden blir gitt fortrinn. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organic & Biomolecular Chemistry, Dalton eller PCCP i løpet av de 5 siste årene. 

  Les mer på deres nettsider (kjemi.no). 

 2. Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters

  The Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters is an independent foundation that furthers excellent, fundamental, curiosity-driven research.

  Read more about their calls on their website (cas.oslo.no)

 3. Diabetesforbundets forskningsfond

  Diabetesforbundet har et forskningsfond som deler ut 3-4 millioner kroner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet. Du kan søke støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter og reisestipend fra Diabetesforbundets forskningsfond.

  Les mer på deres nettsider (diabetes.no).

 4. Doffin

 5. Dyrevernalliansens forskningsfond

  Forskningsfondet utlyser 1,5 millioner kroner i året til forskning og utvikling til beste for dyr. Ved tildeling til prosjekter ved universiteter eller høyskoler vil institusjonen være mottaker, og midlene øremerkes det aktuelle prosjektet. 

  Les mer på deres nettsider (dyrevern.no).

 6. ELIB - et liv i bevegelse

  Forskning skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet.

  Les mer på deres nettsider (elibforskning.no).

 7. Fritt ord

  Fritt Ord distributes support to projects that help promote freedom of expression, public debate, art and culture. The measures that are supported must benefit the public and be publicly available.

  For more information about calls see their website (frittord.no).

 8. Furestiftelsen

  Furestiftelsen støtter prosjekter innen klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk. 

  LEs mer på deres nettsider (furestiftelsen.no).

 9. Fysiofondet

  Fondet skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder.

  Stipend til forskningsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon som har doktorgrad. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

  Les mer på deres nettsider (fysiofondet.no).

 10. Gerd-Ragna Bloch-Thorsens minnefond

  Målsettingen med disse midlene er å stimulere studier som har fokus på følgende:

  • Implementering av virksom behandling 
  • Utprøving av ny behandling 
  • Stigma ved psykisk lidelse

  Individuelle stipend til oppstart av studie eller prosjekt eller ferdigstillelse av arbeid.

  Les mer på deres nettsider (psykopp.no).

 11. Gjensidigestiftelsen

  Gjensidigestiftelsen gir støtte til ulike samfunnsnyttige formål. Følgende organisasjonstyper kan få innvilget prosjektstøtte gjennom satsinger: Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

  Offentlige aktører kan i enkelte tilfeller få støtte til prosjekt tilknyttet stiftelsens satsinger. 
  Når offentlige aktører er samarbeidspartnere i et prosjekt, ønsker stiftelsen at de også bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende. 

  Les mer på deres nettsider (gjensidigestiftelsen.no).

 12. Grofondet

  Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter.

  Les mer på deres nettsider (grofondet.no).

 13. Handelens Miljøfond

  Norges største private miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

  Les mer på deres nettsider (handelensmiljofond.no).

 14. Innovation Norway

  Innovation Norway (innovasjonnorge.no) will contribute to innovation in business, sustainable growth and exports for competitive Norwegian companies, and development in the districts.

 15. Innovation program Oslo 2022

  Through the Oslo Innovation Program, funds are allocated to projects that contribute to solving the most important business policy challenges for Oslo.

  Read more about their calls on their website (oslo.kommune.no). The calls are in Norwegian only. 

 16. Kavlifondet

  The Kavli Foundation is the sole owner of the Kavli Group, with Kavli and Q-Meieriene in Norway. They distribute all the profits to good causes, and they have done so ever since 1962.

  In the period 2017-2025, the Kavli Foundation will distribute a total of NOK 135 million for research in children's and young people's mental health. The funds are distributed through a separate announcement process run by the Kavli Foundation's program for health research. (kavlifondet.no)

  In addition, the Kavli Fund finds the projects they support through outreach activities. The administration of the Kavli Fund identifies projects within their three core areas. If the project meets the eligibility criteria, it will be invited to submit an application. The exception is our research program for children and young people's mental health. There they announce the funds.

  Read more about the Kavli Foundation on their website (kvalifondet.no)

 17. Norwegian Competition Authority

  Research on competition economics and competition law issues strengthens the knowledge base for competition policy. This will in turn help to promote competition for the benefit of consumers and business.

  Read more about their announcements on their website (kontransetilsynet.no). The calls are in Norwegian only.

 18. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS)

  KS is the municipal sector's interest organization, development partner and the country's largest public employer organization. All municipalities and county municipalities are members. KS works for an efficient and independent municipal sector that meets the needs of the inhabitants.

  Research and development work will provide the municipal sector with expert support in meetings with the state, the Storting, the social partners and other social actors. The goal is to provide good tools and increased knowledge for the members.

  Read more about their calls on their website (ks.no). The calls are in Norwegian only. 

 19. Norwegian Cancer Society

  The Norwegian Cancer Society funds a significant proportion of cancer research in Norway. They support research that benefits patients and relatives, both today and in the future.

  Read more about their announcements on their website (kreftforeningen.no). The calls are in Norwegian only. 

 20. Arts Council Norway

  Arts Council Norway (kulturradet.no) provides grants for art and culture throughout the country, is a driving force for new art and culture projects, conducts development work and is an advisor to the state on cultural issues.

 21. Leon Jarners stiftelse

  Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 200 000,- til anvendelse i forskning om demens. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens /eller deres pårørende.

  Les mer på deres nettsider (alzheimerforskning.no).

 22. The Norwegian Media Authority

  The Norwegian Media Authority is the state's supervisory and administrative body in the media area, and shall contribute to implementing the state's media policy goals.

  Support for media research (Medietilsynet.no). The calls are in Norwegian only.

  The Norwegian Media Authority shall allocate funds for media research with special emphasis on research across the media, and on topics related to editorial, financial and technical matters.

  Innovation and development grants (Medietilsynet.no). The calls are in Norwegian only.

  The goal of the innovation support is to strengthen the Norwegian media diversity and the enlightened public discourse by stimulating editorial, content-oriented innovation and development in news and current affairs media.

 23. Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen utlyser midler til hjerte- og karforskning og demensforskning. Forskningsmidler, rekrutteringsstillinger og nettverksaktiviteter kan finansieres. Partnere fra utlandet finansieres ikke. 

  Les mer på deres nettsider (nasjonalforeningen.no).

 24. NAV

  NAV funds trials, evaluations and research in the field of work and welfare. In addition to commissioning research, they also announce support for researcher-initiated projects within their thematic focus areas. The purpose is to promote knowledge-based practice and policy development.

  Read more about their calls on their website (nav.no). The calls are in Norwegian only.

 25. Nofima / Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Fire strategiske forskningsprogrammer er finansiert med 300 millioner kroner fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2021-2025:

  1. FoodForFuture
   Innovasjon, forbrukerforståelse og prosesseringskunnskap for økt bærekraft og helse
  2. FutureFoodControl
   Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftig emballering
  3. Precision
   Presisjonsteknologi: Bioteknologi, smarte sensorer og avansert dataanalyse
  4. SusHealth
   Norske landbruksprodukter og ingredienser for en sunn og bærekraftig fremtid

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

  Les mer på deres nettsider (nofima.no).

 26. Norges bank

  The purpose of the research at Norges Bank is to help strengthen the analytical basis on which the bank's decisions are based. The research activity is aimed at monetary policy and financial stability, and shall be rooted in the international and Norwegian research environment.

  Financing at Norges bank (norges-bank.no).

  The calls are in Norwegian only. 

 27. Norsk Cøliakiforening

  Forskningsfondet for cøliaki deler årlig ut midler til forskningsprosjekter for å fremme forskning om cøliaki innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor.

  Midler til reise bevilges ikke, unntatt for reiser som inngår som en del av forskningsprosjektet for å innhente data.

  Les mer på deres nettsider (ncf.no)

 28. Norsk Ergoterapeutforbund

  Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

  Les mer på deres nettsider (ergoterapeutene.org)

 29. The Norwegian Women's Public Health Association

  The Norwegian Women's Public Health Association supports projects within the themes of women's health and children and young people. On these pages you can read more about our application schemes and research areas as well as search for projects in the Project Library.

  Read more about their calls on their website (sanitetskvinnene.no). The calls are in Norwegian only

   

 30. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midler til forskning med følgende formål:

  1. kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
  2. remme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober 
  3. fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens

  NORM-midler kan ikke brukes til å dekke administrasjonsutgifter på institusjonsnivå (overhead). Det kan søkes om midler til reagenser, forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på møter og kongresser, hospitering og lønn for arbeid i eget prosjekt (sistnevnte må begrunnes særskilt).

  Les mer på deres nettsider (unn.no)

 31. Norsk revmatikerforbund

  NRF støtter forskere med midler for forsking på revmatiske sykdommer. Forskere kan søke støtte fra NRF Forskingsfond eller fra Overlege Jan A. Pahles legat. Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.

  Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres.

  Les mer på deres nettsider (revmatiker.no)

 32. Olav Thon Foundation

  The Olav Thon Foundation (olavthonstiftelsen.no) distributes funds to non-profit purposes. The largest allocations of the money go to research and outstanding teaching in the mathematical-scientific and medical disciplines.

 33. P.W. Røwdes stiftelse

  P. M. Røwdes stiftelse deler ut forskningsstipend til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen feltet økonomi og entreprenørskap. 

  Prosjekter som kombinerer tverrfaglig perspektiv, historisk perspektiv og sammenlignende perspektiv vil bli prioritert.

  Les mer på deres nettsider (isaf.no)

 34. Norwegian Artistic Research Programme

  The Norwegian Artistic Research Programme (NARP) has national responsibility for promoting and stimulating artistic research in Norway. The programme supports projects which contributes to promote reflection and insight based on artistic practice. 

  Read more about their calls on their website (diku.no)

 35. Prosjekt Norge

  Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Hovedaktiviteten er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

  Prosjekt Norge oppfordrer spesielt partnerbedriftene om å komme med egne forslag.

  Les mer på deres nettsider (prosjektnorge.no).

 36. Regional Research Fund

  The regional research funds (RFF) have an overall goal of mobilizing for research efforts that contribute to increased innovation in business and the public sector. This is to be achieved through:

  • closer cooperation between R&D institutions and business / public sector
  • to contribute to increased international competitiveness in R&D institutions
  • to stimulate increased national and international cooperation within the region's priority areas

  Read more about RFF Oslo's calls on their website (regionalforskningsfond.no)

  Read more about RFF Viken's calls on their website (regionalforskningsfond.no). RFF Viken's calls are in Norwegian only. 

 37. The Norwegian Savings Banks Association

  Every year, the savings banks and savings bank foundations distribute several billion kroner to non-profit purposes. The savings bank industry's total gift distributions make the industry one of Norway's largest private contributors to volunteering, sports and culture.

  Read more about their allocations on their website (sparebankforeningen.no, in Norwegian).

 38. The Savings Bank Foundation DNB

  The Savings Bank Foundation DNB support (sparebankstiftelsen.no) projects supporting children and young people nationally and in Norway’s local communities.

 39. The Dam Foundation

  The Dam Foundation (dam.no) is one of Norway's largest foundations and provides money for health and research projects that will provide better health through participation, activity and mastery for people in Norway.

  Their calls are in Norwegian.

 40. The Kristian Gerhard Jebsen Foundation

  The foundation's purpose is to contribute to the promotion of academia, research, art (including performing arts), medical and social measures, as well as measures that promote social development and preserve the environment.

  Read more about their calls on their website (stiftkgj.no)

 41. Stiftelsen til fremme av Norsk apotekfarmasi

  Stiftelsens formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi. Midlene kan brukes til studier og prosjekter som gjelder:

  • rasjonell legemiddelbruk
  • utvikling av apotekpraksis
  • kvalitetsutvikling i apotek
  • videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder
  • og ellers til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet​

  Les mer på deres nettsider (apotekstiftelsen.no)

 42. Stiftelsen Wøyen

  Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

  Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

  Les mer på deres nettsider (stiftelsenwoyen.no).

 43. Grants for business development and innovation, research, skills development Viken

  Through Viken's various support schemes, you can apply for grants for business development and innovation, research, skills development, tourism and agriculture.

  Read more about their calls on their website (viken.no)

 44. Trond Mohn Foundation

  The Trond Mohn Foundation supports research. Norwegian universities and university hospitals can receive funding from the foundation. Applications from other institutions, organizations or individuals are not considered. The foundation invites universities and university hospitals to apply, either through an announcement or by direct invitation.

  Read more about their calls on their website (mohnfoundation.no)

 45. Unesco

  Tilskuddsordningen skal bidra til å:

  • styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
  • gjøre UNESCO mer kjent i Norge
  • gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

  Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.
  Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker. 

  Les mer på deres nettsider (unesco.no).

 46. Universell

  Universell lyser ut midler til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø. Det er Kulturdepartementet gjennom "Regjeringens handlingsplan for universell utforming" som avsetter midler for HK-dir og avdeling Universell.

  Prosjektene må være forankret på et institusjonelt nivå. Vær oppmerksom på at man må fylle ut alle obligatoriske felt før søknaden kan lagres. Søknaden må signeres digitalt av leder. Dette kan være leder av seksjon, avdeling, institutt, fakultet eller på institusjonsnivå.

  Les mer på deres nettsider (universell.no).

 47. Viken fylkeskommune støtteordningen næringsutvikling og innovasjon

  Viken fylkeskommune har lyst ut støtteordningen Næringsutvikling og innovasjon. Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. 

  Inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader kan støttes. Maksimal timesats for prosjektmedarbeidere er 900 kr/t – timesatsen skal likevel beregnes og være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet.

  Les mer på deres nettsider (viken.no)

 48. VISTA

  VISTA is a collaboration between Equinor and The Norwegian Academy of Science and Letters. VISTA's overall vision is to stimulate basic research in the natural sciences as it relates to the utilization and management of the nation's petroleum resources. Furthermore VISTA aims to be an arena for strategic discussion between Norwegian basic research communities, industry and society. VISTA aims to stimulate and promote research of high quality, with special emphasis on developing young researchers.

  Read more about their calls on their website (vista.no)