Eksterne finansieringsmuligheter i Norge | Forskningsmidler - Tilsatt

Norge

Norge

En viktig nasjonal kilde til finansiering av forskningsprosjekter er Norges Forskningsråd. OsloMet har også interne midler til å motivere til forskningssamarbeid. Strategi- og såkornmidler skal bidra til å styrke mulighetene for ekstern finansiering.

Universitetets regionale rolle som kunnskapsleverandør gir store muligheter for samarbeid både kommunalt og regionalt.

  1. Norges Forskningsråd
  2. Kunnskap Oslo
  3. Samarbeidsmidler helse- og sosialfag
  4. Andre relevante kilder

Norges Forskningsråd

Forskningsrådet er norsk forsknings sentrale organ for forskningspolitiske spørsmål, forskningssamarbeid og støtte (f.eks. til forskningsprogram, frittstående prosjekter og nettverkstiltak). Fakultetene/sentre bidrar med hjelp til slike søknader.

Kunnskap Oslo

OsloMet er samarbeidspartner i den regionale satsingen Kunnskap Oslo, som er en samarbeidsallianse mellom institusjoner for forskning og høyere utdanning i Oslo og Oslo kommune. Alliansen ble stiftet i 2009 på initiativ fra Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Handelshøyskolen BI, etablert i samarbeid med over 30 andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Alliansen skal arbeide for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og beslutningssentrum innenfor utvalgte områder.

Kunnskap Oslo er initiert på bakgrunn av troen på at et nært, omfattende og målrettet samarbeid om og for forskning og høyere utdanning kan realisere et stort potensiale for økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Oslo.

Samarbeidsmidler helse- og sosialfag

Det utlyses samarbeidsmidler fra blant annet Oslo kommune og flere helseforetak og sykehus. Det blir gitt midler både til å utvikle prosjektsøknader og til å igangsette prosjekter. Det forutsettes deltakelse både fra praksisfeltet og universitetet.

Formålet med prosjektene skal være å skape et bedre samarbeid om praksisstudiene innen helse- og sosialfag. Det legges også til rette for felles forskning og utviklingsarbeid.

Andre relevante kilder

Legathåndboken

I Legathåndboken kan du søke over 2000 forskningsstipender, fagspesifikke stipender, utenlandsstipender mv: Legathåndboken.

Doffin

Den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge: Doffin.

Fakultet for samfunnsfag

Fakultetet for samfunnsfag sine utvalg av nasjonale finansieringskilder.