Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Digitalisering

Studentene kommer til oss for at vi skal ruste dem for framtida. Den samme framtida ruster vi nå OsloMet for.

Hvorfor skal vi bli et digitalt universitet?

Studentene våre er digitale. Arbeidslivet og samfunnet som vi leverer arbeidskraft, viten og praksis til, er digitale. Samtidig har institusjonene i UH-sektoren et digitalt etterslep. Skal osloMet være et attraktivt studiested og arbeidssted, må vi bli med på utviklingen.

Bakgrunn

Det har foregått en rekke digitaliseringsprosjekter på universitetet over mange år. I 2015 ble Digitaliseringsprogrammet for utdanning igangsatt som en strategisk satsing for å spisse arbeidet med digitalisering av studier og undervisning. Digitalisering i dag handler om å bruke de nødvendige virkemidlene for å oppnå kvalitet - i utdanninger, forskning og administrasjon og virksomhetsstyring.

Les om prosjektene i Digitaliseringsprogrammet for utdanning.

Digitalt universitet 1.0

For å ta digitaliseringen av OsloMet ett skritt videre, har vi i 2017 startet et digitaliseringsprogram for virksomheten. Vi trenger en solid grunnmur som det digitale universitetet kan bygges på, og vi har behov for å prioritere klarere blant de mange digitaliseringstiltakene som foregår. For det første vil vi skaffe overblikket over systemene våre for å sikre at de «snakker sammen». Dét handler om å tilpasse den tekniske infrastrukturen til mer digital virksomhet. For det andre skal vi tilpasse den organisatoriske infrastrukturen vår: En digital hverdag innebærer samhandling på tvers av tradisjonelle organisatoriske linjer, derfor vil vi etablere tverrgående arbeidsformer. Digitalisering handler dessuten om å ta del i en kontinuerlig utvikling, og derfor vil vi bygge rutiner som ruster organisasjonen til å ta imot endring raskere. Digitaliseringsprogrammene styrer mot et felles mål, Digitalt universitet 1.0. Denne milepælen når vi 1. juli 2019.

Les om prosjektene i digitaliseringsprogrammet for virksomheten.

Fyrtårn-prosjekter

I 2017 har vi valgt ut tre fyrtårnprosjekter fra de mange pågående digitaliseringsinitiativene:

 1. Moocahuset: Digitale læreverk på Open edX-plattformen som organiseres i samarbeid mellom Fakultet for helsevitenskap og Universitetsbiblioteket.
 2. ILD: Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier.
 3. Digitalisering av system for praksisrapportering

Prosjekter i digitaliseringsprogrammet for utdanning

Digitaliseringsprogrammet for utdanning samler følgende prosjekter:

 • Learning lab: En grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitalisering av utdanning er å sørge for at de ansatte føler seg trygge og har god kompetanse. Learning lab-prosjektet går ut på å etablere et nytt kompetansemiljø for bruk av digitale verktøy i undervisningen. Her kan man prøve ut nye vurderings- og læringsformer, finne en arena for erfaringsdeling, og her kan vi utvikle noen felles grunnprinsipper for digital vurdering og læring . Oppstart august 2017.
 • Digital eksamen. Vårsemesteret 2017 vil rundt 60 % av alle skoleeksamener og i underkant av 90 % av alle innleveringer være digitale. Vi har nylig signert kontrakt med Inspera som systemløsning for eksamen. Fra 1. april vil denne brukes av alle. Vi etablerer en «eksamensfabrikk» i Silurveien med skreddersydde digitale eksamenslokaler og samlokalisering med UiO.
 • Læringsplattform – Canvas: OsloMet skifter læringsplattform fra Fronter til Canvas. Prosjektet handler om å utvikle og implementere Canvas som et nav i det nye digitale læringsmiljøet ved OsloMet. Canvas åpner for å tenke mer innovativt rundt læring, undervisning og samspill med studentene, og skal inneholde en rekke integrerte tjenester. I vår reder vi grunnen for overgangen. Til høsten skal vi pilotere på alle fakultetene, og i løpet av 2018 skal alle over til å bruke Canvas.
 • Database for programplaner: Dette er noe vi lenge har savnet. Vi starter med emneplanene, og hele programplanene er neste steg. Piloter er gjennomført på SAM og HF. Planen er å implementere i løpet av 2018.
 • TP-prosjektet: Nytt system for timeplan og eksamensplan. Prosjektet handle rom å ta i bruk et nytt system som er bedre tilpasset institusjonens behov.  Høsten 2018 ble alle timeplaner publisert i det nye systemet og eksamensplan ble automatisert. Våren 2019 skal  også timeplan automatiseres.

Prosjekter i digitaliseringsprogrammet for virksomheten

Digitaliseringsprogrammet for virksomheten samler følgende prosjekter:

 • Porteføljestyring: Når vi satser stort på digitalisering, trenger vi en mekanisme for å sikre at vi gjennomfører de prosjektene som best oppfyller vår strategi, og at vi bruker våre begrensede ressurser på riktig måte. Gjennom porteføljestyring vil vi få en mer gjennomsiktig beslutningsprosess for hvilke prosjekter som igangsettes, og en bedre oppfølging av prosjektene vi skal gjennomføre. For å få til dette vil det bli endringer i når og hvordan man starter prosjekter på OsloMet, og det vil stilles større krav til både oppfølgingen av og gevinstene fra prosjektene. Forskningsprosjekter er ikke omfattet av porteføljestyringen. Modell for porteføljestyring blir laget i løpet av våren 2017, og innføringen av porteføljestyringsmodellen starter høsten 2017.
 • Digitaliseringsstrategi: Denne skal legge føringen for hvor OsloMet skal i et digitaliseringsperspektiv og hvordan man kommer dit.
 • Virksomhetsarkitektur: Virksomhetsarkitekturen beskriver OsloMets kjernevirksomhet og de underliggende verktøyene for den daglige driften. Det ses på sammenheng og kobling mellom tjenester, systemer, arbeidsprosesser og informasjonsflyt. Formålet er å forenkle planlegging og implementering av initiativer som skal gå på tvers av kjernevirksomheten til OsloMet. Det skal bidra til å levere kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser gjennom økt samarbeid og kunnskapsdeling.