Droppe til innhold

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon

Hovedprinsipper for innhold på nett

Innhold på nett skal gi svar på brukeren behov og følge retningslinjer for god digital kommunikasjon.

Følgende hovedprinsipper gjelder: 

1. Innhold skal være brukerorientert

 • En som besøker OsloMets nettsider kommer for å få løst en oppgave, ikke for å lese prosa. Innholdet skal da være formulert slik at brukeren finner det hun leter etter og/eller blir vist videre til riktig side for informasjon. 
 • Kjernemodell for nettsider ligger til grunn for oppbygning av nettstedet. Dette går ut på å prioritere det viktigste innholdet og funksjonaliteten,  skape gjenfinnbarhet og gi gode veier videre.
 • Nettsidene skal så langt det er mulig hente innhold ut av eksisterende kjernesystemer. 
 • Alle med ønsker om en ny nettside eller ny funksjonalitet må fylle ut skjema med beskrivelse av behovet og sende til nettredaksjonen for vurdering.

2. Innhold skal være tilgjengelig for alle

3. Innhold skal være i tråd med OsloMets strategi (lenke) og støtte opp under denne.

 

Retningslinjer for nyheter og arrangementer

Nettarbeidsplass for tilsatte (ansatt.oslomet.no)

Målet er at alle nyheter og arrangementer skal være stilet til dem innholdet er relevant for. Vurder derfor nøye når du skal tagge mottakergruppe. Mottakergruppene er de ulike organisatoriske enhetene.

Hovedregelen er at du velger den mottakergruppen du tilhører. Hvis det er en nyhet eller arrangement som er aktuelt for flere organisatoriske enheter, tar du kontakt med enhetens nettredaktør for godkjenning.

Nyheter og arrangementer som gjelder alle tilsatte er det Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon som har ansvar for. Har du en nyhet eller et arrangement fra din enhet som du mener er relevant for alle tilsatte, ta kontakt med nettredaksjonen@oslomet.no

NB! Forskningsnyheter skal legges på hioa.no/fou som før og kan lenkes inn i gruppefeeden. Du skal altså ikke å publisere forskningsnyheter som en nyhet på nettarbeidsplassen.

Innholdets livsløp

Hver ny side vi publiserer, hver lenke vi legger til, øker nettstedets kompleksitet og gjør det viktige innholdet vanskeligere å finne.

Innholdets livssyklus

Den viktigste oppgaven for innholdsansvarlig eller nettredaktører, er å spørre hva nettsiden skal gjøre for brukeren før du publiserer.

 • Har brukerne behov for innholdet?
 • Støtter innholdet opp om strategiene?

Ingen nettsider er skrevet i stein og brukerbehov endrer seg. Derfor er det god forvaltning å gå gjennom statistikk med jevnlig mellomrom og vurdere om innholdet må oppdateres eller er gått ut på dato. Alt innhold skal kvalitetssikres to ganger i året.

Før du publiserer

Tenk nøye gjennom hvor i strukturen innholdet skal publiseres. Publiser innholdet der det hører hjemme. Idealet er én side per tema, og siden skal kun ha én «bostedsadresse» på nettstedet.

Har innholdet en hensikt, og har du klart for deg hvem som trenger det? Hvis innholdet hjelper brukerne med å løse en oppgave, er du på rett spor. La gjerne en kollega se over før du publiserer for å teste lesbarheten.

Husk også at innhold må tagges med emneord før publisering. Det er viktig at taggingen blir mest mulig korrekt. Se egen veiledning om tagging.

Oppdatering

Alt innhold går ut på dato. Spørsmålet er bare når.

Når skal artikkelen du er i ferd med å publisere revideres? Sett en dato. ”En gang neste år” holder ikke. Ideelt sett bør du sjekke sidene og lenkene dine hver måned. I praksis kan dette bli vanskelig, men en gang i kvartalet må være minimum. Noe innhold krever oftere vedlikehold; for eksempel Studier og kurs.

Arkivering og sletting

Er du i tvil, er det ikke tvil; arkiver innholdet inntil videre. Med arkivering mener vi at innholdet ikke lenger er tilgjengelig på nettstedet. Det er bedre å arkivere for mye enn for lite. Unngå at gammelt innhold blir liggende og forfalle. Innhold som ikke lenger er relevant slettes.

For innhold med en åpenbar sluttdato – sett arkiveringstidspunkt allerede før du publiserer.

Sider som ikke blir besøkt, bør slettes. Før du sletter, må du imidlertid sjekke om det finnes eksterne nettsider som lenker til denne siden. I så fall bør siden slettes med 301-videresending. Dette er noen tekniske greier som har med søkeoptimalisering å gjøre. Ta kontakt med nettredaksjonen om du trenger hjelp.

Innholdsforvaltning – ansvar og myndighet

Sentral nettredaktør har overordnet ansvar for at retningslinjene for nettstedet blir fulgt, men det operative ansvaret ligger hos redaktørene på fakultet, sentre og administrative enheter. Ansvarlig redaktør har anledning til å følge opp brudd på innholdsstrategien når det trengs.

Det konkrete arbeidet styres gjennom et solid redaktøransvar med klart mandat, forankret i de til enhver tid gjeldende strategidokumentene.

Organisering, roller og ansvar

Det er fem definerte roller i nettarbeid ved OsloMet. Rollene har egen beskrivelse av ansvar/myndighet og oppgaver. Rollene er

OsloMets nettredaktør og tjenesteeier

Ansvar/myndighet:

 • Overordnet og operasjonelt ansvarlig for oslomet.no.no, inkl. subdomene student.oslomet.no og ansatt.oslomet.no
 • Rapporterer til direktør i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon
 • Kan pålegge lokale nettredaktører, fakultets- og enhetsledelse å følge gjeldende retningslinjer eller håndheve disse.
 • Om nødvendig gjøre direkte endringer overalt på nettstedet.
 • Nettstrategi/Innholdsstrategi og oppfølging av denne.
 • Kompetansekrav og -planer for de ulike rollene i nettorganisasjonen.
 • Analyse av statistikk og jevnlig evaluering av nettstedet.

Oppgaver:

 • Utvikling og oppfølging av innholdsstrategi, retningslinjer og malverk for innholdsproduksjon.
 • Oppfølging av årsplan for drift og utvikling.
 • Lede arbeid med innhold på nettsidene, kvalitetssikring og videreutvikling av nettstedet i samarbeid med nettgruppa i Avd. SK og andre.
 • Koordinere samarbeidet med sentralt nettredaktørmøte og andre redaktører.
 • Inngå og følge opp rammeavtaler knyttet til oslomet.no.
 • Løpende kontakt med webteknisk ansvarlig ved IKT-avdelingen.
 • Løpende kontakt med nyhetsredaktør.
 • Internkommunikasjon til studenter og tilsatte i samarbeid med ansvarlige for studentkommunikasjon og internkommunikasjon i avdeling SK.
 • Koordinere arbeid med sosiale medier, blogg og mobile plattformer.
 • Rådgivning og oppfølging av enkeltmiljøer, spesielt sentre/enheter som ikke er representert i nettredaksjonen.

Digitale rådgivere

Digitale rådgivere inngår i sentral nettredaksjon i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Oppgaver:

 • Ansvar for informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på nettstedet.
 • Overvåking av nettstedet og sørge for oppfølging av arbeid med WCAG 2.0 AA-standard og SEO.
 • Redaksjonell oppfølging/ brukerstøtte til nettredaktørene.
 • Tildeling av brukertilgang på alle nivåer.
 • Definere utvikling og tilpassing av CMS.
 • Utvikling av design og tilpasning av CSS.
 • Utvikling av innhold og tjenester.
 • Brukertesting og brukerundersøkelser.
 • Ivareta kommunikasjon sentralt/lokalt.
 • Håndterer henvendelser som kommer i OTRS.
 • Drift og utvikling av sosiale medier, blogg og mobile plattformer.

Roller:

 • Rådgivende organ for nettredaktørene på fakultet og sentre.
 • Fokus på kompetanseheving og helhet angående drift og utvikling av nettstedet.

Lokal nettredaktør

Med lokal nettredaktør menes den som har ansvar for nettarbeid ved fakultet, senter og i sentrale enheter.

Ansvar/myndighet:

 • Ansvarlig for innhold på enhetens nettsider, samt for enhetens innhold på fellessider.
 • Påse at innholdet er tilpasset riktig målgruppe.
 • Følge opp sentral innholdsstrategi, retningslinjer/rutiner og malverk samt håndheve disse ved egen enhet og overfor enhetens publisister.
 • Om nødvendig gjøre direkte endringer på alle enhetens nettsider hvis innholdsstrategi, retningslinjer/rutiner og malverk ikke følges.
 • Vurdere behov for publisister ved enheten.

Oppgaver:

 • Lede enhetens lokale nettarbeid.
 • Følge opp rutiner for forvaltning av nettsidene med publisister og innholdsansvarlige.
 • Være enhetens superbruker på publiseringsplattformene.
 • Gi basisopplæring i publisering og skrive for nett til egne publisister.
 • Melde inn behov til sentral nettredaksjon og bidra til forankring av løsninger lokalt.

Publisister

Ansvar/myndighet:

 • Tilgang til å publisere innhold på OsloMets nettsteder.
 • Sørge for at innholdet som publiseres er målgrupperettet.
 • Påse at innhold som legges ut er korrekt.
 • Følge gjeldende retningslinjer for publisering på nett.
 • Oppdatere innhold etter gjeldende forvaltningsplan/årshjul eller ved endring av eksterne frister, lovkrav og liknende.
 • Melde behov for endringer til lokal nettredaktør.

Innholdsansvarlige

Ansvar/myndighet:

 • Å være innholdsansvarlig innebærer et fagansvar for at innholdet er formelt korrekt og oppdatert.
 • Innholdsansvarlige kan ha rettigheter til publisering, men det er ikke et krav om at innholdsansvarlige skal publisere.
 • Kvalitetssikring av innhold etter gjeldende forvaltningsplan/årshjul.

Organisasjon

Modell for tjenesteforvaltning - linjeansvar.

Nettredaksjonsmøter

 • Medlemmene i den sentrale nettredaksjonen.
 • Medlemmene i den sentrale nettredaksjonen og webteknisk ansvarlige.
 • Møtes én gang ukentlig.

Mål:

 • Informasjonsutveksling.
 • Behovkartlegging.
 • Strategisk planlegging.
 • Løse operative problemstillinger.
 • Kvalitetssikring.

Nettredaktørmøtet 

 • Medlemmene i den sentrale nettredaksjonen, nettredaktørene og teknisk ansvarlige.
 • Møter minst én gang måneden.

Mål:

 • Utveksling av informasjon mellom nettredaktør/nettredaksjonen, teknisk ansvarlige og nettredaktørene.
 • Løfte problemstillinger i drift og behov for utvikling
 • Kompetanseheving, opplæring av nettredaktørene.

Tematiske samlinger

 • Medlemmene i den sentrale nettredaksjonen og nettredaktører på fakultet/enhet.
 • Minst én gang i måneden.

Mål:

 • Definert arbeid med prioriterte behov og kvalitet.
 • Problemløsning

IT-teknisk støtte

Webteknisk ansvarlig sentralt (webmaster)

Er faglig og organisatorisk tilknyttet IKT-avdelingen.

Oppgaver:

 • Teknisk tilpasning/feilretting/utvikling av CMS og CSS.
 • Komme med anbefalinger angående webteknisk innkjøp og videreutvikling.
 • Webteknisk/CMS brukerstøtte til nettredaktør og medlemmer av den sentrale redaksjonen.
 • Følge opp krav fra DIFI.

Roller:

 • Rapporterer angående nettstedet direkte til nettredaktør sentralt.
 • Tett kontakt med sentral nettredaksjon.
 • Møterett og -plikt på møter i sentral nettredaksjon HiOA.

Ansvar/myndighet:

 • Drift.
 • Overordnet brukerstøtte.
 • Feilretting, videreutvikling.
 • Teknisk vedlikehold av CMS.
 • Ansvar for teknisk tilrettelegging av mobile plattformer og mobile applikasjoner, blogger og sosiale medier.

Webteknisk rådgiver sentralt

Er faglig og organisatorisk tilknyttet IKT-avdelingen.

 • Deler oppgaver, roller og ansvar/myndighet med webteknisk ansvarlig sentralt, se punktene over.

Kontakt


chatbot-portlet