Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Campus Lillestrøm

Styret har vedtatt at det skal utvikles en ny campus for OsloMet i Lillestrøm. Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023, og arealene skal erstattes av en ny campus som er sentralt plassert i Lillestrøm.
Styret vedtok 25. oktober at OsloMet skal forhandle fram en fornyet leieavtale med Hemfosa i dagens lokaler på Kjeller
Med 8 mot 2 stemmer vedtok universitetsstyret rektor sin anbefaling om å satse på Kjeller, og bli i dagens lokaler med nye økonomiske betingelser. I vår kom det nye premisser inn i saken i form av tilbud om lavere framtidig leie fra Hemfosa Samfunnsbygg AS, som eier lokalene OsloMet disponerer på Kjeller i dag.
 
Vedtaket er slik:
På bakgrunn av dialog som har vært med huseier i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg AS, vedtar universitetsstyret at OsloMet går i forhandlinger med Hemfosa med sikte på å videreføre leieavtalen på Kjeller.
 
 
Må bli enige
Dagens vedtak innebærer at vi nå må inn i forhandlinger med Hemfosa, og bli enig med dem om en kontrakt for en fornyet leieavtale, sier Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet. - En endelig leieavtale må tilfredstille krav til konkurranse og for øvrig de krav som framgår av instruks for statlige leieforhold.
 
Dersom vi blir enige om innholdet og betingelsene for en fornyet kontrakt, må denne videre godkjennes av både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, påpeker Seim. - Utviklingen av denne saken videre er altså avhengig av flere enn oss her ved OsloMet, sier Seim.
 
Han påpeker at dersom OsloMet til slutt forblir på Kjeller, innebærer det en satsning på studiestedet. - Dersom OsloMet fortsetter sin virksomhet på Kjeller, vil vi legge til rette for at bygget blir oppgradert og tilpasset nye lærings- og formidlingsformer, og at det blir attraktivt for både studenter og ansatte.
 
15. november kl. 08.30 holdes informasjonsmøte for ansatte og studenter på Kjeller.
Om Kjeller og prosjekt campus Lillestrøm

En henvendelse fra utleier på Kjeller gjør at styret ved OsloMet ønsker en nøyere gjennomgang av alternativet ved å bli på Kjeller. Styret hadde i møte 24. april saken om nytt campus på Lillestrøm oppe som diskusjonssak.

Det hadde i forkant av styremøtet kommet et nytt premiss inn i saken, gjennom en henvendelse fra Hemfosa Samfunnsbygg, som eier bygget OsloMet disponerer på Kjeller i dag, om en lavere fremtidig leie.

- Når det kommer nye økonomiske premisser på bordet, må dette inn i styrets behandling av saken. Det er viktig å ta hensyn til universitetets økonomi, og det er ikke forsvarlig å la være å vurdere denne henvendelsen, uttalte da direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim.

OsloMet er derfor i dialog med Hemfosa om den henvendelsen de har kommet med. Denne dialogen vil så avklare om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med Hemfosa eller ikke.

- Vi avventer derfor den planlagte konkurransen om Campus Lillestrøm til etter at dialogen med Hemfosa er avklart. Dette betyr ikke at vi har gått bort fra konkurransen, men at vi avventer denne til vi vet om det er grunnlag for videre forhandlinger med Hemfosa eller ikke, sier Seim.

Styret har bedt administrasjonen om å avklare disse forholdene. Dette betyr at inntil videre utsettes arbeidet med det faglige innholdet på et evt. framtidig campus i Lillestrøm.

 

Det pågår et arbeid med å utrede en eventuell flytting av Campus Kjeller til Lillestrøm. Utredningen innebærer to parallelle prosesser:

  1. Arbeid med å finne en god lokalisering i Lillestrøm sentrum (kravspesifikasjon for bygg/lokalisering).
  2. Arbeid med å utvikle en faglig profil for en ny campus i Lillestrøm.

De to prosessene for lokalisering og faglig profil vil være tett koblet sammen. Prosessen for faglig profil vil være et delprosjekt som delegeres til ett av de fire fakultetene. Konkrete alternativer for faglig innhold vil bli diskutert i rektors ledermøter, og det vil foregå prosesser innad på det enkelte fakultet og forskningssenter.

Statsbygg bistår OsloMet med juridisk og økonomisk kvalitetshåndtering av lokaliseringsprosjektet.

Prosessene tar sikte på flytting til Lillestrøm i 2023, siden leiekontrakten på Kjeller da går ut.

Styresaker

Allmøte

Allmøte på Kjeller 08.05.2018

Allmøte på Kjeller 22.01.2018

Artikler og rapporter

Brev

Prosjektmandat

Arbeidet i gruppen for faglig innhold er satt på vent etter styremøtet 24.04.2018. Nå avventes videre framdrift til etter styret har behandlet saken i sitt møte 13.06.2018.

 

 

chatbot-portlet