Booster-prosjektet - Ansatt

Booster-prosjektet

Booster-prosjektet

Booster-prosjektet skulle bidra til å øke andelen eksternfinansierte prosjekter ved OsloMet.

Mål og aktiviteter for Booster-prosjektet

Målet for Booster-prosjektet var

 • at forskergruppene skulle bli synlige nasjonalt og internasjonalt
 • å bli en foretrukket partner og leder i samarbeidsprosjekter
 • å øke sin kompetanse om finansieringsmekanismer.

Prosjektet var delt inn i tre faser og gikk over tre år. Forskningsgruppene og dedikerte, erfarne FoU-rådgivere jobbet sammen.

Fase 1 - kartlegging

Vi kartla gruppenes sterke sider og utviklingsmuligheter og fant fram til relevante finansieringskilder.

Fase 2 - strategi

Vi utviklet en strategi for innhenting av ekstern finansiering, validerte ulike søknadsideer, profilerer gruppen og hevet søkerkompetansen.

Fase 3 - posisjonering

Vi jobbet med konkrete søknader og posisjonerte oss mot kommende utlysninger.

Dette fikk Booster-grupper

Gruppene fikk et skreddersydd opplegg tilpasset sine behov. Alle forskningsgrupper som deltok i Booster-prosjektet fikk

 • en stipendiatstilling finansiert av OsloMet
 • egne strategiske midler til oppfølging av aktiviteter
 • tett oppfølging av dedikerte medlemmer fra EU-teamet
 • frikjøp av tid til oppfølging av søknader
 • gratis konsulenthjelp fra eksterne aktører som OsloMet har avtale med

EU-teamet bidro med

 • rådgiving til oppdatert profil for forskningsgruppen på nett for økt synlighet
 • spesialiserte kurs
 • CV-analyse for gruppens medlemmer sett opp mot EUs CV-mal
 • oversikt over faglige arrangementer og nettverk nasjonalt og internasjonalt

Kriterier for opptak til Booster-prosjektet

Grupper ble valgt ut av fakultetsledelsen i samarbeid med EU-teamet. Forskningsgruppene ble valgt ut fordi de hadde

 • forskning av høy kvalitet
 • sterk motivasjon og ambisjon om å hente inn eksterne midler, synliggjøre og videreutvikle forskningsgruppen
 • god tematisk match og relevans i Forskningsrådet og Horisont 2020
 • kapasitet (God balanse av ressurser med tanke på folk og kompetanse i gruppa, tid og anledning til å bidra)
 • god lederstøtte fra nærmeste leder og dekan

Deltagere i Booster-prosjektet

Kontaktperson i FoU-avdelingen

For mer informasjon, kontakt Steinar Olberg